نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

عنوان شماره: زمستان 87
عنوان به فارسی: بررسی مقایسه‌ای درمان جراحی فیشر مزمن آنال با دو روش اسفنکتروتومی باز و اسفنکتروتومی بسته

فایل PDF این مقاله:
از صفحه: 47 تا صفحه: 52      

خلاصه به فارسی:
زمینه و هدف: فیشرآنال یک بیماری شایع آنورکتال است. مطالعة حاضر با هدف مقایسه درمان جراحی فیشر مزمن آنال با دو روش اسفنکتروتومی باز و اسفنکتروتومی بسته انجام شد. مواد و روش‌ها: 60 بیمـار مبتلا به فیشر مزمن مقعد که برای درمان جراحی به بیمارستان اکباتان همدان ارجاع شده بودند، بطور تصادفی در دو گـروه 30 نفـره (گـروه A: بیمـاران با جراحی باز و گـروه B: بیمـاران با جراحی بسته) مـورد مطالعه قرار گرفتند. پس از انجـام عمل جراحی، داده‌های مـورد نظر از زبان بیمـار و طبـق گفته او و نیز در مـواردی با معاینه پزشک، جمـع‌آوری شده و در پرسشنامه مـورد نظر به ثبت رسید که در واقـع جمـع‌آوری داده‌ها تا زمانی که بیمار تحت بستری در بیمارستان بود، در حضور بیمار انجـام گرفت و پس از مـرخص شدن از بیمارستان به منظـور پیگیری بیشتر و طولانی‌تر یا به صورت تلفنی یا با مراجعه به محل سکـونت بیمار و یا با مـراجعه بیمار به درمانگاه یا مطـب طبق زمان‌های تعیین شده انجام شده و در پرسشنامه به ثبت رسید. تجـزیه و تحلیل اطلاعات به کمک نرم افـزار آماری SPSS انجام شد. برای بررسی معنی‌داری آماری از آزمـون‌های کای اسکور و تی تست استفاده شد. یافته‌ها: میانگین مدت زمان بهبودی پس از عمل در بیماران مبتلا به فیشر مزمن مقعد در گروه باز، 55/3±53/21 روز و در گروه بسته، 1/2±7/7 روز می‌باشد که این اختلاف از نظر آماری معنی‌دار بود (001/0P<). میانگین مدت زمان بازگشت به کار در بیماران مبتلا به فیشر مزمن مقعد در گروه باز، 8/0±39/4 روز و در گروه بسته 1±27/3 روز می‌باشد که این اختلاف از نظر آماری معنی‌دار بود (001/0P<). میانگین مدت زمان احساس درد در بیماران مبتلا به فیشر مزمن مقعد در گروه باز 9/1±73/2 روز و در گروه بسته 33/1±73/1 روز بود که این اختلاف از نظر آماری معنی دار بود (02/0(P=. نتیجه‌گیـری: بطورکلی با توجه به در نظر گرفتن وضعیت بهبودی، زمان بازگشت به فعالیت‌های عادی و درد بعد از عمل، در این مطالعه ما به این نتیجه رسیدیم که روش جراحی اسفنکتروتومی بسته بطور معنی‌داری بهتر از روش اسفنکتروتومی باز در درمان فیشر مزمن مقعد می‌باشد.


کلمات کلیدی به فارسی:
اسفنکتروتومی باز، اسفنکتروتومی بسته، فیشر مزمن آنال


نویسندگان این مقاله:
امير درخشان‌فرنویسنده اصلیdr_derakshanfar_a@Yahoo.com
امین نیایشنویسنده فرعی
پيمان کاظمينویسنده فرعی
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور