نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

عنوان شماره: پاييز 86
عنوان به فارسی: بررسی میزان تطبیق نتایج سونوگرافی با یافته‌های حاصل از معاینة بالینی و ماموگرافی در تشخیص سرطان پستان

فایل PDF این مقاله:
از صفحه: 92 تا صفحه: 96      

خلاصه به فارسی:
زمینه و هدف: برخلاف میزان رو به رشد بروز سرطان پستان، میزان کلی مرگ و میر ناشی از آن تقریباً ثابت مانده است که این مطلب بیانگر پیشرفت در تشخیص زودرس بیماری می‌باشد. بعد از معاینات بالینی، ماموگـرافی و سونوگرافی از بهترین روش‌های کشف سریع سرطان پستان هستند. این مطالعه با هدف تعیین میزان تطبیق نتایج حاصل از سونوگرافی با یافته‌های معاینـات بالینی و ماموگرافی انجام شده است. مواد و روش‌ها: در این مطالعه کلیه زنان شاغل در دانشگاه علوم پزشکی استان مـرکزی تحت معاینة بالینی پستـان قـرار گرفتند و درصورت وجود اندیکاسیون، ماموگرافی، سونوگرافی و نمونه‌برداری سوزنی یا نسجی در مـورد آنها انجـام شد. اطلاعات با آزمون EPI در نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل گردید. یافته‌ها: تعداد 979 نفر در محـدودة سنی 20 تا 45 سال بررسی شدند. میـزان بـروز سرطان پستان % 03/0 به دسـت آمـد. شاخص حساسیت و ویژگی سونوگـرافی با فاصلة اطمینـان %95 نسبت به معـاینة بالینی، %8/25و %9/71 و نسبت به مامـوگرافی، %0/5 و %1/7 گزارش گردید. نتیجه‌گیـری: سونوگرافی در مورد ضایعاتی که احتمال تشخیص آنها در معاینة بالینی بیشتر است روش تشخیصی مطمئن‌تری است تا در مورد ضایعاتی که ویژگی ماموگرافی در آنها زیاد است. پس علیرغم تمایل بیشتر بیماران نسبت به انجام سونوگـرافی نمی‌توان آن را جایگزین ماموگرافی نمود.


کلمات کلیدی به فارسی:
سرطان پستان، ماموگرافی، سونوگرافی، معاینة بالینی پستان


نویسندگان این مقاله:
دكتر صديقه شفيقي نویسنده اصلیsedighehdshafighi@gmail.com
اکـرم بياتينویسنده فرعی
دكتـر محمد رفيعينویسنده فرعی
دكتر معصومه کلانتـرينویسنده فرعی
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور