نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

عنوان شماره: پاييز 86
عنوان به فارسی: بررسی مشکلات تشخیصی مالروتاسیون در 11 بیمار با تظاهرات مزمن

فایل PDF این مقاله:
از صفحه: 97 تا صفحه: 104      

خلاصه به فارسی:
زمینه و هدف: مالروتاسیون روده به طور معمول در اولین ماه‌های زندگی تظاهر می‌کند ولی گاهی ممکن است در مراحل بعدی زندگی تظاهر نماید که باعث روند دشوارتر تشخیص و اشتباهات احتمالی می‌شود. تشخیص بالینی مالروتاسیون به ویژه در کودکان بزرگتر و بزرگسالان مشکل است چرا که تظاهرات آن در این مرحله غیر اختصاصی بوده و به ندرت مورد توجه قرار می‌گیرد. در این موارد اغلب تشخیص با تأخیر صورت می‌گیـرد. مواد و روش‌ها: در این مطالعـه، اطلاعـات مـربوط به 11 بیمـار بالای یک سال که مالـروتاسیون روده داشتند و تحـت «عمل جـراحی لد» قـرار گرفته بودند بررسی شد و اطلاعـات زیر استخـراج شد که شامل نشـانه‌های شایـع، سن بروز علایم، تأخیـر در تشخیـص، فاصله زمانی بین بستـری تا عمل جـراحی، تشخیـص‌های نادرست قبلـی، اقـدامات تشخیصی، یافتـه‌های جـراحی، عـوارض و پیامـد بیماران بود. یافته‌ها: نشـانه‌های شایع به صورت استفـراغ صفراوی (100%)، دردهای شکمـی راجعه (54%) و یبوسـت (45%) بودند. سایـر نشـانه‌ها و علایـم فیـزیکی شامل دهیـدراتاسیون، دیستانسـون شکمـی، تب، کاهـش وزن، عـدم دفـع گـاز و مـدفوع و اسهـال می‌شوند. پنج مـورد از 11 بیمـار، علایمشـان از دوران نـوزادی شـروع شـده بود. میـانة سن بـروز نخستیـن نشـانه بیمـاری 30 روزگـی بـود. متوسـط فاصلة زمـانی بیـن بـروز اولیـن نشـانه‌ها و عمـل جراحی اصلاح‌کننده مالـروتاسیون حـدود 22 مـاه بود. متوسـط زمان بیـن بستـری و جراحی 3/7 روز بـود. قبـل از تشخیـص قطعـی، 22 تشخیص افتـراقی برای این بیمـاران در نظـر گـرفته شـده بود و بـرخی از آنـان تحـت درمـان‌های نادرست قـرار گـرفته بودند. بررسی‌های رادیولـوژیک با مادة حاجـب مالـروتاسیون را بهتـر تشخیـص داده بـودند. هیـچ یک از 5 بیمـاری که تحت سونوگـرافی شکـم قـرار گرفته بـودند، به این روش تشخیـص داده نشـدند. نتیجه‌گیـری: تشخیـص مالـروتاسیـون روده بایـد در تمـام کـودکان در هـر سنـی و حتـی در بالغینـی کـه علایـم انسـداد روده باریـک دارنـد و یا از دردهای مـزمن و مبهـم شکـم رنـج می‌بـرند و همچنیـن در بیمـاران مشـابه دیگـری که مشکلات مبهـم شکمـی دارنـد و بـه درمـان‌های دیگـر جـواب نمی‌دهنـد، در نظـر گـرفته شود. اگـرچه بعضاً سونوگـرافی شکـم رابه عنـوان یک بررسی تشخیصـی غـربالگری توصیه کرده‌اند، ولـی در مراکزی کـه امکانات لازم در این زمینـه وجود نـدارد، لازم اسـت تا در موارد مشکوک بررسـی‌های رادیولـوژیـک بـا مـاده حـاجب ترجیحاً فوقانی دستگاه گوارش جهت رد مالـروتاسیون انجام شـود.


کلمات کلیدی به فارسی:
مالـروتاسیون میان‌روده، انسداد روده، دردهای مبهم شکمی، دردهای شکمی راجعه


نویسندگان این مقاله:
دكتر هدايت‌اله نحـوينویسنده اصلیHnahvi@Sina.tums.ac.ir
دكتر ژامك خورگامينویسنده فرعی
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور