نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

عنوان شماره: پاييز 86
عنوان به فارسی: بررسی ارتباط شاخص تودة بدن و بار کاری با ایجاد هرنیاسیون دیسک‌های ناحیة لومبر

فایل PDF این مقاله:
از صفحه: 77 تا صفحه: 84      

خلاصه به فارسی:
زمینه و هدف: هـرنی دیسک کمـری یکی از شایع‌ترین علل درد کمـر می‌باشد. هرنی دیسک کمری با عـوامل متعـددی درارتباط است که عـوامل شغلی یکی از مهمتـرین آنها می‌باشـد. برداشتن اجسام سنگیـن ارتباط مستقیم با هرنی دیسک کمـری دارد. هدف از این مطالعه بررسی ارتبـاط ریسک فاکتـورهای شغلی با هـرنی دیسک کمـری می‌باشد. مواد و روش‌ها: در یک مطالعه مـورد ـ شاهـدی ریسک فاکتـورهای شغلی را در بین بیمـارانی که به علت هـرنی دیسک کمری در بخش جراحی مغـز و اعصاب بیمـارستان امام خمینی تبریز بستـری شدند در مقایسه با گروه کنتـرل مـورد بررسی قـرار دادیم. گروه کنترل از بین بیماران بستـری در سایر بخش‌ها، ترجیحاً بخش اورولوژی، انتخاب شدند. یافته‌ها: میانگیـن سن، وزن، قـد و شاخص تودة بدن[Body Mass Index (BMI)] بیماران با هرنی دیسک تفاوت معنی‌داری با میانگین افراد گروه شاهد نداشتند (مقدار P به ترتیب؛ 830/0، 770/0، 796/0، 548/0). میانگین متوسط وزنه‌ای که در روز حمل می‌کردند (0001/0P=) و میانگین بار کاری (Workload) در بیـن بیماران مورد مطالعه به صورت معنی‌داری بیشتر افـراد گـروه کنتـرل بود (0001/0P=). نتیجه‌گیـری: هـرنی دیسک با عوامل متعددی در ارتباط است. در این مطالعه میـزان وزنه حمل شده در طول روز و میـزان بار کاری در بیماران مبتلا به هرنی دیسک کمری به صورت معنی‌داری بیشتر از افـراد گـروه کنتـرل بود که این مطلب نشانگر مـؤثر بودن نوع و سنگیـن بودن شغل بیمار در وقوع هرنی دیسک کمـری در بیماران است.


کلمات کلیدی به فارسی:
درد کمر، هرنی دیسک کمری، فاکتورهای شغلی، شاخص تودة بدن، بار کاری


نویسندگان این مقاله:
دكتر غفـار شکوهينویسنده اصلیshokouhigh@yahoo.com
دكتر محمد اصغـرينویسنده فرعی
دكتر حسن فـرشيدنيانویسنده فرعی
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور