نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

عنوان شماره: پاییز 1400
عنوان به فارسی: اثر یک دوره تمرین ترکیبی مراقبتی با مکمل دهی سیر بر برخی از فاکتورهای انعقادی خون (فیبرینوژن و پلاکت¬ها) در مردان میانسال مبتلا به ترومبوز ورید عمقی

فایل PDF این مقاله:
از صفحه: 45 تا صفحه: 59      

خلاصه به فارسی:
زمینه و هدف: عدم ﺗﻌﺎدل ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﻤﻮﺳﺘﺎزی ﺧﻮن در پیشگیری از تشدید ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻭ ﻓﻴﺒﺮﻳﻨﻮﻟﻴﺰ در بیماران مبتلا به ترومبوز وریدی عمقی، اهمیت بسیاری دارد. اﻃﻼﻋـﺎت ﻣﺘﻨﺎﻗﻀـﯽ درﺑـﺎره ﺗـﺄﺛﯿﺮ اﻧـﻮاع ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ ورزﺷﯽ ﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ مؤثر بر ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻫﻤﻮﺳﺘﺎز ﺧﻮن وﺟﻮد دارد. از این¬رو، هدف از پژوهش حاضر مقایسه تأثیر شش¬ماه برنامه ترکیبی مراقبتی با مکمل¬دهی سیر بر عوامل انعقادی (فیبرینوژن و پلاکت¬ها) در مردان میانسال مبتلا به ترومبوز وریدی عمقی بود. مواد و روش‌ها: مطالعه حاضر از نوع تجربی و با طرح کارآزمایی بالینی انجام گرفت. جامعه آماری شامل مردان میانسال مبتلا به ترومبوز وریدی عمقی بودند. ازبین افراد واجد شرایط تعداد 40مرد میانسال مبتلا به ترومبوز وریدی عمقی شهر کرمانشاه که به صورت داوطلبانه در این پژوهش شرکت کردند. شیوه گمارش آزمودنی¬ها به گروه¬ها از نوع تصادفی¬سازی جایگزینی بود که در چهار گروه: 1. تمرین ترکیبی، 2. تمرین ترکیبی+مکمل سیر، 3. مکمل سیر 4. کنترل تقسیم شدند. زمان اجرای پژوهش زمستان سال 1399 بود. تمرین ترکیبی به¬مدت 24 هفته با تواتر 3جلسه در هفته انجام گرفت. مکمل سیر روزانه 1200 میلی¬گرم استفاده شد. فاکتورهای فیبرینوژن و تعداد پلاکت¬ها قبل و پس¬از 24هفته اندازه¬گیری شد. از آزمون کوواریانس، آزمون t زوجی و آزمون تعقیبی توکی در سطح معناداری (05/0=α ) استفاده شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد هم تمرین ترکیبی و هم مصرف سیر بر کاهش میزان فیبرینوژن و تعداد پلاکت¬ها تأثیر معناداری داشتند (001/0>α)، اما این تغییرات در گروه کنترل معنادار نبود (به¬ترتیب فیبرینوژن و پلاکت: 863/0=α، 434/0=α). همچنین 24هفته تمرین ترکیبی توأم با مصرف سیر بیشترین میزان کاهش میزان فیبرینوژن و تعداد پلاکت¬ها را نسبت¬به سایر گروه¬ها در افراد مبتلا به ترومبوز وریدی عمقی در پی داشت (001/0>α). نتیجه‌گیـری: ﻣﺼﺮف سیر به¬همراه تمرینات ترکیبی (مقاومتی - هوازی) به مدت شش ماه ﻣﻮﺟﺐ تعدیل ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی انعقادی شامل فیبرینوژن و تعداد پلاکت¬ها در ﺑﯿﻤﺎران ترومبوز وریدی عمقی که تحت درمان داروی وارﻓﺎرﯾﻦ بودند، ﺷﺪ. بنابراین به این افراد ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد از تمرینات ترکیبی توأم با مصرف سیر به¬دلیل تأثیر بر ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی فیبرینوژن و تعداد پلاکت¬ها و نقش مفید و مهم این فاکتورها در برقراری تعادل مجدد هموستاز استفاده شود.


کلمات کلیدی به فارسی:
تمرین ترکیبی، ترومبوز ورید عمقی، فاکتورهای انعقادی، مکمل سیر


نویسندگان این مقاله:
حامد ساعدنویسنده اصلی
دکتر حسن صفی خانینویسنده فرعیsafikhani2005@yahoo.com
دکتر صدیقه حسین پور دلاورنویسنده فرعی
دکتر محمدرضا صبحیهنویسنده فرعی
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور