نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

عنوان شماره: پاییز 1400
عنوان به فارسی: بررسی رضایتمندی زندگی و سلامت روانی پرسنل اتاق عمل بیمارستان شهید فقیهی شیراز در دوران پاندومی کوید 19

فایل PDF این مقاله:
از صفحه: 60 تا صفحه: 67      

خلاصه به فارسی:
زمینه و هدف: رویکرد روانشناسی مثبت¬گرا، با توجه به توانایی¬های انسان، در سال¬های اخیر در مطالعات موردی مختلف، مورد توجه روانشناسان و پژوهشگران قرار گرفته است. این رویکرد هدف نهایی خـود را شناسایی سازه¬ها و شیـوه¬هایی می¬داند که بهزیستی و شادکامی انسان را به دنبال دارند. این پژوهش با هدف بررسی رضایتمندی زندگی و سلامت روانی پرسنل اتاق عمل بیمارستان شهید فقیهی شیراز از بدو پاندومی کوید 19 تا کنون انجام گرفته است. مواد و روش‌ها: مطالعه مذکور توصیفی – تحلیلی بوده و روش اجرای پژوهش به صورت پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسشنامه (پرسشنامه سلامت روانی گلدبرگ و پرسشنامه رضایت از زندگی داینر) بوده است. جامعه آماری را کلیه پرسنل اتاق عمل بیمارستان شهید فقیهی شیراز که 120 نفر می¬باشند، تشکیل می¬داد. با استفاده از جدول مورگان نمونه آماری 92 نفر انتخاب شدند برای تجزیه و تحلیل داده¬ها از نرم افزار SPSS نسخه 22 و با استفاده از آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون) انجام شد. یافته‌ها: یافته¬ها نشان داد که ارتباط بین رضایتمندی زندگی با ابعاد سلامت روانی مانند "خودپذیری با ضریب همبستگی 778/0"، "رابطه مثبت با دیگرن با ضریب همبستگی 663/0"، "تسلط برخود و محیط تحت کنترل با ضریب همبستگی 732/0" و "هدف در زندگی با ضریب همبستگی 835/0" رابطه معنادار از نوع مثبت وجود داشت، بنابراین می¬توان گفت که با افزایش نمره رضایتمندی زندگی در بین پرسنل جامعه مورد مطالعه، چهار بعد سلامت روانی نیز افزایش می¬یابد و بالعکس. نتیجه‌گیـری: نتایج این پژوهش نشان داد که ارتباط بین میزان خودپذیری (نگرش مثبت به خود) از ابعاد سلامت روانی و سطح رضایتمندی از زندگی جامعه مورد مطالعه رابطه معنادار از نوع مثبت وجود دارد، بنابراین افراد با افزایش سطح رضایتمندی زندگی، ویژگی¬های مثبت و نقاظ ضعف خود را می¬پذیرند. همچنین ارتباط بین رضایتمندی زندگی و بعد رابطه مثبت با دیگران رابطه معناداری وجود داشت. به این معنی که با افزایش نمره رضایتمندی زندگی جامعه مورد مطالعه، میزان رابطه مثبت با دیگران بین آن¬ها نیز افزایش یافته و بالعکس. ارتباط بین رضایتمندی زندگی با بعد تسلط بر خود و کنترل محیط تحت کنترل نیز رابطه معنادار از نوع مثبت وجود داشت. بنابراین با افزایش رضایتمندی زندگی پرسنل، تسلط بر خود و محیط تحت کنترل بین آنها نیز افزایش یافته و کاهش رضایتمندی زندگی منجر به کاهش تسلط بر خود و محیط تحت کنترل خواهد شد و ارتباط بین رضایتمندی زندگی با بعد هدف در زندگی در بین جامعه مورد مطالعه نیز معنادار از نوع مثبت وجود داشت. بنابراین با افزایش نمره رضایتمندی زندگی در بین پرسنل اتاق عمل شهید فقیهی، میزان هدف در زندگی بین آن¬ها نیز افزایش یافته و کاهش رضایتمندی زندگی، منجر به کاهش میزان هدف در زندگی بین آنان خواهد شد.


کلمات کلیدی به فارسی:
سلامت روانی، رضایتمندی زندگی، ابعاد سلامت روان


نویسندگان این مقاله:
دکتر سید محمد وحید حسینی حسینینویسنده اصلی
فرزانه کوهی سعدینویسنده فرعیfarzanehkoohi98@gmail.com
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور