نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

عنوان شماره: زمستان 1400
عنوان به فارسی: بررسی یافته های تست یورودینامیک در بیماران مبتلا به هرنیاسیون دیسک بین مهره ای و بیماران مبتلا به تنگی کانال نخاعی در بیمارستان شهدای تجریش

فایل PDF این مقاله:
از صفحه: 26 تا صفحه: 34      

خلاصه به فارسی:
زمینه و هدف: علائم ادراری و اختلات تست یورودینامیک در بیماران مبتلا به تنگی کانال نخاعی و همچنین بیماران مبتلا به هرنیاسیون دیسک بین مهره¬ای نسبتاً شایع هست، لذا بر آن شدیم میزان شیوع این موارد را در یک مرکز ارجاعی بررسی کنیم. مواد و روش‌ها: در این مطالعه مشاهده¬ای - مقطعی تمامی بیماران دچار تنگی کانال نخاعی و تمامی بیماران دچار دیسک هرنیاسیون مراجعه کننده به درمانگاه اورولوژی و جراحی اعصاب بیمارستان شهدای تجریش در سال 96 از نظر یافته¬های دموگرافیک، بالینی و تست یورودینامیک مورد بررسی قرار گرفتند. برای متغیرهای کیفی فراوانی و درصد فراوانی و برای متغیرهای کمی میانگین و انحراف معیار محاسبه شد. یافته‌ها: در مطالعه حاضر ۲۲۰ بیمار (۱۴۶ مرد معادل 36/66 درصد) با میانگین سنی 06/8±3/56 مورد بررسی قرار گرفتند، از این تعداد 136 بیمار (81/61 درصد) که 89 نفر آنها (45/40 درصد) مرد بودند، هرنیاسیون دیسک داشته و 84 بیمار (18/38 درصد) که 57 نفر آنها (9/25 درصد) مرد بودند، دچار تنگی کانال نخاعی بودند. میانگین شاخص توده بدنی در بیماران دچار هرنیاسیون دیسک 1/2± 07/ 25 و در بیماران مبتلا به تنگی کانال نخاعی 07/4 ± 7/24 بود. از ۱۳۶ (81/61%) بیمار دچار هرنی دیسک، سطح دیسک هرنیاسیون در 81 بیمار، L4-L5 و در 43 بیمار، L5-S1 و در 12 بیمار، در هر دو سطح L4-L5 و L5-S1 بود و از 84 بیمار مبتلا به تنگی کانال نخاعی، سطح تنگی در 78 بیمار (45/34 درصد)، ستون مهره¬ای کمری و در 6 بیمار (71/2 درصد)، ستون مهره¬ای توراسیک بود. شایعترین یافته¬های تست یورودینامیک در بیماران دیسک هرنیاسیون، مثانه شل ۳۷ نفر (9/16 درصد)، عدم هماهنگی دترسور و اسفنکتر ۲۲ نفر (2/10 درصد) و بیش فعالی مثانه ۲۵ نفر (7/11 درصد) بود. در بیماران دچار تنگی کانال نخاعی، مثانه شل ۴۷ نفر (4/21 درصد) و عدم هماهنگی دترسور و اسفنکتر ۲۲ نفر (7/10 درصد) بود. نتیجه‌گیـری: بیماران با تنگی کانال نخاعی کمری به طور عمده علائم مثانه عصبی شل را در مطالعه یورودینامیک نشان دادند و بیماران با هرنیاسیون دیسک خصوصا در دیسک آخر کمری و اول دنبالچه¬ای می¬توانند دچار علایم ادراری خصوصاً مثانه شل و همچنین اسپاستیک به همراه درد کمری شوند و توجه به این مورد بسیار اهمیت دارد. در نتیجه تست¬های تشخیصی لازم باید انجام شود و جهت درمان علایم ادراری بهتر است به رفع علت زمینه¬ای پرداخته شود تا کیفیت زندگی این بیماران افت پیدا نکند.


کلمات کلیدی به فارسی:
تست یورودینامیک، هرنیاسیون دیسک بین مهره، مثانه بیش فعال، مثانه شل، تنگی کانال نخاعی


نویسندگان این مقاله:
دکتر سید فرزاد علامهنویسنده اصلی
دکتر محمدرضا شاه محمدینویسنده فرعی
دکتر سعید اورعی یزدانینویسنده فرعی
دکتر نیکی تدیننویسنده فرعیnntadayon@gmail.com
سید یاسین طباطبایی مهرنویسنده فرعی
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور