نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

Journal Title: پاییز 1400
Article title: Survey of Life Satisfaction and Mental Health of Operating Room Staff of Shahid Faghihi Hospital in Shiraz during the Pandemic of Covid 19

Article PDF File:
Page From: 60 To: 67      

Article abstract:
Introduction & Objective: The aim of this study was to evaluate the life satisfaction and mental health of the operating room staff of Shahid Faghihi Hospital in Shiraz since the beginning of Covid 19 pandemic. Materials & Methods: The study was descriptive-analytical and the research method was survey using a questionnaire. The statistical population consisted of all operating room staff of Shaheed Faghihi Hospital in Shiraz, which has 120 people. Using Morgan table, a statistical sample of 92 people were selected. For data analysis, SPSS software version 22 was used. Results: Hypothesis testing there was a significant positive relationship between life satisfaction and dimensions of mental health such as "self-acceptance", "positive relationship with others", "self-control and control environment" and "purpose in life". With increasing life satisfaction score among the personnel of the study population, four dimensions of mental health also increase and vice versa. Conclusions: In explaining the research hypotheses, it can be said that life satisfaction has a significant and close relationship with the dimensions of mental health, so it seems that these factors are decisive in mental health and life satisfaction among the study population. Also, considering that the present study was conducted on the operating room staff of Shahid Faghihi Hospital, it is suggested that this study be conducted in a larger volume and with other sampling methods so that it can be generalized to a wider community.

Article KeyWords:
Mental Health, Life Satisfaction, Dimensions of Mental Health

Article Authors:
دکتر سید محمد وحید حسینی حسینیFirst Author
فرزانه کوهی سعدیOther Authorfarzanehkoohi98@gmail.com
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور