نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

Journal Title: بهار 97
Article title: Blood Products Consumption in Women who Admitted at the Obstetrics and Gynecologic Teaching Hospital of Rasht, 2011-2014

Article PDF File:
Page From: 55 To: 62      

Article abstract:
Introduction & Objective: Although blood transfusion is life saving for obstetric and gynecologic patients, it is costly and can result in series of adverse reactions if transfusion not done rationally. The aim of this study was to evaluate blood products consumption in obstetrics and gynecologic patients and measurement of Crossmatching to Transfusion (C/T) ratio. Materials & Methods: This was a retrospective descriptive study conducted among 1214 women who receive blood products at the Al-Zahra teaching hospital in Rasht, during the 3 years period from March 2011 to March 2014. The collected data include demographic data, cause of admission, before transfusion hemoglobin and hematocrit and number and type of transfused blood products were analyzed with SPSS version 19. Results: Only twenty-six percent (2804) of requested and cross matched blood products (10824) transfused. Crossmatching to Transfusion (C/T) ratio was 3.9 and Hemoglobin and hematocrit mean values before Red Cell Concentrate (RCC) transfusion were 8.3 ± 1.7 g/dL and 27.4 ± 4.8 % respectively. 25 percent of patients received only one unit of RCC. Conclusions: Due to high C/T ratio and RCC transfusion indexes, it seems that requisition and consumption of blood products are exceed the necessary amount and it seems essential to evaluate its causes accurately to provide appropriate clinical practice guidelines.

Article KeyWords:
Blood Transfusion, Obstetrics, Gynecology

Article Authors:
دکتر مریم اصغرنیاFirst Author
دکتر صدیقه پاک سرشتOther Author
دکتر فاطمه روجائیOther Authorf.rojayi@yahoo.com
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور