نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

Journal Title: بهار ۹۸
Article title: Results of Common Surgical Procedures in the Treatment of Hypospadias in the Bahrami Pediatric Hospital during 2017-2019

Article PDF File:
Page From: 21 To: 27      

Article abstract:
Introduction & Objective: Hypospadiasis is a common congenital birth defect in which stopped normal developmental of urethra and prepose and chordee; there are various surgical procedures. This disorder, especially in severe cases, can cause disorder in urination and even sexual and mental disorders. Materials & Methods: Since year 1396, 147 patients who underwent hypospadiasis repair operations have been evaluated for comorbidies, urethral place, chordee, type of repair, need cystostomy, skin Flap, mucosal Flap, glanoplasty and complications (hematoma, skin Flap necrosis, meatal stenosis, urinary fistula, rotation of penis) and need of re-operation. Results: The most common type of surgical procedures was MAGPI and TIP. The most common skin Flap was dorsal Flap 77 case (52.4%). Mucosal Flap 53 case (36.1%), glanoplasty 73 case (49.7%), tie over 16 case (10.9%), stent 21 case (14.3%), foley Catheter 51case (34.7%) and cystostomy 24 case (16.3%). Complication (hematoma 3 case (2%), skin Flap necrosis 3 case (2%), meatal stenosis 2case (1:4%), skin urinary fistula 2 case (1:4%), rotation of penis 2 case (1.4%) and no needs to re-operation is139case (94.6%). Conclusions: By following the principles of Surgery, using the proper technique and use principles of creating Flap and correct use of foley catheter, stent… We can greatly reduce the complications of procedures. Our results were much better than other articles.

Article KeyWords:
Hypospad, Chordee, Prepuse

Article Authors:
دکتر محمدرضا طلوع استادان یزدFirst Authortolou1380@yahoo.com
دکتر فرید اسکندری تربقانOther Author
دکتر منصور ملاییانOther Author
دکتر آیت احمدیOther Author
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور