نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

عنوان شماره: پاییز 96
عنوان به فارسی: حرفه ای گری در دستیاران بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی ایران و عوامل مؤثر بر آن

فایل PDF این مقاله:
از صفحه: 45 تا صفحه: 53      

خلاصه به فارسی:
زمینه و هدف: حرفه¬ایی¬گری به رفتارها، اهداف و یا کیفیتی گفته می¬شود که حرفه یک فرد متخصص را مشخص می¬نماید. آموزش حرفه¬ای¬گری بخش ضروری برنامه آموزشی دستیاران بالینی است. این مطالعه قصد دارد به ارزیابی سطح حرفه¬ایی¬گری و عوامل مؤثر بر آن در دستیاران مشغول به تحصیل در بیمارستان¬های دانشگاه علوم پزشکی ایران بپردازد. مواد و روش‌ها: این مطالعه مقطعی شامل 117 دستیار دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 1395 بود. امتیاز حرفه¬ای¬گری و خرده-مقیاس¬های آن پیامدهای مورد مطالعه بود که با استفاده از نسخه فارسی و اعتبار یافته مقیاس طراحی شده توسط برد طب داخلی آمریکا (ABIM) اندازه¬گیری شد. از آزمون تی، آنالیز واریانس و رگرسیون خطی چندگانه در تحلیل داده¬ها استفاده شد. یافته‌ها: میانگین ± انحراف استاندارد سن 103 دستیار 17/30 ± 22/2 بود. میانگین ± انحراف استاندارد امتیاز حرفه¬ای¬گری و نیز خـرده¬مقیاس¬های شرافـت و درستکاری، احتـرام و نوع دوستی و تعـالی به ترتیب برابر با 63/0 ± 1/6، 35/6 ± 0/1،03/6 ± 9/0 و 58/5 ± 38/1 بود. نتایج نشان داد رشته تحصیلی (زنان و اعصاب) عامل مؤثر بر حرفه¬ای¬گری بود (05/0 P


کلمات کلیدی به فارسی:
حرفه ای گری، دانشجویان دستیاری، پرسشنامه برد طب داخلی آمریکا


نویسندگان این مقاله:
دکتر فولاد اقبالینویسنده اصلی
سید میلاد سیدپورنویسنده فرعی
دکتر عبدالرضا پازوکینویسنده فرعی
دکتر فاطمه سادات حسینی بهارانچینویسنده فرعیhosseini.mstat@gmail.com
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور