نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

عنوان شماره: پاییز 96
عنوان به فارسی: اثر بخشی گروه درمانی مبتنی بر احساس در رضایت زناشویی و کیفیت زندگی زنان ماستکتومی شده

فایل PDF این مقاله:
از صفحه: 78 تا صفحه: 88      

خلاصه به فارسی:
زمینه و هدف: هدف کلی پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی گروه درمانی مبتنی بر احساس در رضایت زناشویی و کیفیت زندگی زنان ماستکتومی شده است. مواد و روش‌ها: جامعه پژوهش حاضر کلیه زنان ماستکتومی شده مراجعه کننده به مراکز مراقبت سرطان شهر شیراز می¬باشد. برای نمونه¬گیری بصورت در دسترس تعداد 30 نفر انتخاب شدند و به شیوه تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل تخصیص یافتند. شرکت-کنندگان قبل و بعد از مداخله و همچنین یک ماه پس از اتمام مداخله دو مقیاس پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ و فرم کوتاه پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی برای سنجش رضایت زناشویی و کیفیت زندگی را تکمیل کردند. گروه کنترل مداخله¬ای دریافت نکرد. جهت تجزیه و تحلیل پرسشنامه¬ها از نرم افزار 22 SPSS استفاده شد و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون تحلیل کواریانس چندمتغیره استفاده شد. یافته‌ها: نتایج تفاوت معنا داری بین نمرات پیش آزمون دو گروه نشان نداد. در حالیکه نتایج حاصل از آزمون کواریانس چند متغیره نشان داد که بین رضایت زناشویی گروه آزمایش (87/115 ± 56/11) با رضایت زناشویی گروه کنترل (87/90 ± 08/9) تفاوت معناداری وجود دارد (001/0≥P ). همچنین بین کیفیت زندگی گروه آزمایش (75/79 ± 84/9) با کیفیت زندگی گروه کنترل (87/67 ± 43/8) تفاوت معنادار است (001/0≥P ). نتیجه‌گیـری: بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش می¬توان گفت که گروه درمانی مبتنی بر احساس در رضایت زناشویی و کیفیت زندگی زنان ماستکتومی شده تأثیر مثبت داشته است.


کلمات کلیدی به فارسی:
گروه درمانی مبتنی بر احساس، رضایت زناشویی، کیفیت زندگی، زنان ماستکتومی شده


نویسندگان این مقاله:
sarebehzadi@gmail.comنویسنده اصلی
دکتر ساره بهزادی پورنویسنده فرعیsarebehzadi@gmail.com
دکتر صدیقه طهماسبینویسنده فرعی
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور