نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

عنوان شماره: پاییز 96
عنوان به فارسی: مقایسه تأثیر گاز انتونوکس با تکنیک های تنفسی در مدیریت درد زایمان

فایل PDF این مقاله:
از صفحه: 89 تا صفحه: 97      

خلاصه به فارسی:
زمینه و هدف: تسکین درد در طول زایمان یکی از نگرانی¬های زنان باردار می¬باشد. وجود درد شدید در حین زایمان باعث ترس از زایمان بعدی و تأثیر در رابطه مادری می¬شود. هدف از این مطالعه مقایسه اثر گاز انتونوکس با تنفس کنترل شده در مدیریت درد زایمان بود. مواد و روش‌ها: این مطالعه نیمه تجربی یک سوکور بود،که بر روی زنان باردار کاندید زایمان طبیعی مراجعه¬کننده به بیمارستان ولیعصر بروجن انجام شد. زنان شرکت کننده در مطالعه قبل از وارد شدن به فاز فعال زایمان بیماران به طور تصادفی به دو گروه گاز انتونکس (35 نفر) و تنفس کنترل شده (35 نفر) تقسیم شدند. مادران بلافاصله پس از شروع درد تا زمان زایمان در هر گروه متناسب با نوع مداخله استنشاق گاز انتونکس یا تنفس کنترل شده را داشتند. درد مادران به کمک مقیاس بصری درد (VAS) در طول زایمان تکمیل می¬شد. آزمون آماری کای دو و تی مستقل برای آنالیز داده¬ها استفاده شدند سطح معنی¬داری کمتر از 05/0 در نظر گرفته شد. یافته‌ها: میانگین سنی افراد شرکت¬کننده در مطالعه 66/4 ± 25/25 سـال بود. میانگین شدت درد در طول زایمان بین گروه¬های انتونکس و تنفس کنترل شده تفاوت معنی¬داری نداشت (05/0P > ). این در حالی است که در مقایسه درون گروهی در هر دو گروه تفاوت آماری معنی¬داری دیده شد (001/0P < ). نتیجه‌گیـری: استفاده از گاز انتونکس یا تنفس کنترل شده در طول زایمان می¬تواند، مؤثر در کاهش شدت درد زایمان باشد. این روش¬ها جدا از صرفه اقتصادی بدون ایجاد عوارض مادری و نوزادی باعث کاهش شدت درد زایمان می¬شوند.


کلمات کلیدی به فارسی:
زایمان طبیعی، گاز انتونوکس، تنفس کنترل شده


نویسندگان این مقاله:
فریبا آصفینویسنده اصلی
بهاره متقینویسنده فرعی
لیلا رفیعی وردنجانینویسنده فرعیrafiee.leila@yahoo.com
معصومه دل آرامنویسنده فرعی
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور