نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

عنوان شماره: پاییز 97
عنوان به فارسی: اپیدمیولوژی شکستگی ستون فقرات ناشی از تروما: یک مطالعه از بیمارستان مرکز تروما در جنوب شهر تهران

فایل PDF این مقاله:
از صفحه: 27 تا صفحه: 37      

خلاصه به فارسی:
زمینه و هدف: تروما شایعترین علت مرگ و میر در جوانان است و آسیب‌¬های ستون فقرات با آثار و پیامدهای زودرس و دیررس اجتماعی و اقتصادی همراه است و منجر به ناتوانایی¬های دایمی و کاهش امید به زندگی می¬شود. این مطالعه بررسی شیوع آسیب‌¬های ستون فقرات و آسیب‌¬های همراه آن در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان ارجاعی تروما از سن ده سال به بالاتر است. مواد و روش‌ها: مطالعه بر روی تعداد 680 بیمار مراجعه کننده به بیمارستان با آسیب‌ ستون فقرات بر اساس مطالعه پرونده¬ها و تصویربرداری انجام شده صورت گرفت و در نهایت تعداد 522 بیمار جامعه آماری را تشکیل دادند. تمامی بیماران بر اساس کتاب طبقه-بندی بیماری¬ها ICD10 پذیرش شده بین سال¬های 1394 و 1395 بودند. اطلاعات بدست آمده شامل دموگرافی بیماران شامل سن، جنسیت، مکانیزم تروما، آسیب‌‌های همراه و نوع شکستگی با استفاده از آزمون¬های آماری توصیفی (فراوانی، میانگین و انحراف معیار) و استنباطی (آزمون کای دو، تی تست) توسط برنامه نرم¬افزاری SPSS بررسی شدند. یافته‌ها: از میان 522 بیمار بررسی شده، مردان با تعداد 397 نفر یعنی 1/76% و زنان با تعداد 125 نفر یعنی 9/23% توزیع جنسیتی را تشکیل داده¬اند و بالاترین رده سنی مربوط به 21 تا 30 سال با تعـداد 157 نفر یعنی 1/27% بود. حوادث ترافیک با 232 نفر یعنی 4/44% و سقـوط از بلندی با 140 نفر یعنی 8/26% شایعترین علل منجـر به شکستـگی بودند و همچنین شایعترین محل شکستگی ناحیه محل تلافی توراکـولامبر (T11-L2) با 234 نفـر یعنی 8/44% و آسیـب‌ به سر با 113 نفر 6/21%، اندام تحتـانی با 85 نفـر 3/16% و قفسه صدری با 54 نفر 3/10%، شایع¬ترین آسیب‌¬های همراه بودند. نتیجه‌گیـری: در بررسی صورت گرفته بر روی عوامل مؤثر بر مصدومیت¬های خارج ستون فقرات با سن و جنسیت رابطه¬ای وجود نداشت، اما در متغیر علت حادثه رابطه معناداری با عوامل مؤثر بر مصدومیت¬های خارج از ستون فقرات وجود دارد. توزیع شکستگی¬ها به ازای هر مهره در ستون فقرات بر اساس طبقه¬بندی فرانکل و معیار AO رابطه معناداری با یکدیگر دارند، همچنین بین رده¬های مختلف طبقه¬بندی فرانکل با معیار AO رابطه معناداری وجود داشت.


کلمات کلیدی به فارسی:
شکستگی ستون فقرات، نقص عصبی، صدمه نخاعی، پلی¬تروما، اپیدمیولوژی


نویسندگان این مقاله:
دکتر حسین جعفری مرندینویسنده اصلی
دکتر مسعود زینالینویسنده فرعیzeinali-m@ajums.ac.ir
دکتر امین جهانبخشینویسنده فرعی
دکتر اکبر ابویی مهریزینویسنده فرعی
دکتر اردشیر شاهی وندنویسنده فرعی
دکتر علیرضا دستمالچینویسنده فرعی
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور