نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

عنوان شماره: زمستان 97
عنوان به فارسی: رابطه سلامت روان و عزت نفس با ارزیابی فراشناختی بدشکلی بدن در زنان متقاضی رینوپلاستی مراجعه کننده به دو مرکز جراحی زیبایی کرمانشاه در سال 1396-1397

فایل PDF این مقاله:
از صفحه: 61 تا صفحه: 71      

خلاصه به فارسی:
زمینه و هدف: رینوپلاستی را می¬توان شایع¬ترین عمل جراحی زیبایی در ایران نامید که هر روزه به تعداد آن افزوده می¬گردد. مطالعات نشان داده¬اند که سلامت روان و عزت نفس از جمله عواملی هستندکه می¬توانند در گرایش افراد به رینو پلاستی تأثیر داشته باشد. برداشت افراد از ظاهر خود نیز می¬تواند بر سلامت روان، عزت نفس و گرایش به عمل رینو پلاستی مؤثر باشد. بنابر آنچه گفته شد، هدف از این مطالعه، تعیین ارتباط سلامت روان و عزت نفس با ابعاد فراشناختی بدشکلی بدن زنان متقاضی رینوپلاستی مراجعه کننده به مراکز جراحی زیبایی کرمانشاه در سال 1396-1397 است. مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی – تحلیلی - مقطعی است که در سال 1396-1397 در مراکز جراحی زیبایی کرمانشاه شامل یک مطب خصوصی و بیمارستان دولتی طالقانی بر روی یک نمونه 150 نفری از زنان متقاضی رینوپلاستی صورت گرفت. اطلاعات از طریق پرسشنامه¬های ارزیابی فراشناخت بدشکلی بدن (BDMCQ)، پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ (SES) و پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ-28) جمع-آوری شدند. سپس یافته¬ها با استفاده از نرم افزار SPSS 16 و آمارهای توصیفی و استنباطی و همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون خطی مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته‌ها: این مطالعه روی 150 زن با میانگین سنی 24/4 ± 04/24 انجام شد. از نظر وضعیت تأهل 80 درصد آزمودنی¬ها مجرد بودند. نتایج تحلیل داده¬ها نشان داد که بین سلامت روان (52/0=r، 001/0 > P)، افسردگی (48/0=r، 001/0 >P )، اضطراب (47/0=r، 001/0 > P)، عملکـرد اجتماعی (32/0=r، 001/0 > P)، علائم جسمانی (41/0=r، 001/0 >P ) و ارزیابی فراشناختی بد شکلی بدن رابطه مثبت معناداری دارد، و عزت نفس با ارزیابی فراشناختی از شکل بدن (39/0-=r، 001/0 > P) رابطه منفی معنادار دارد. همچنین تحلیل داده¬ها نشان داد که ارتباط مثبت معناداری بین زیر مقیاس¬های سلامت روان (علائم جسمانی، اضطرابی، عملکرد اجتماعی، افسردگی) و زیر مقیاس¬های ارزیابی فراشناختی از بدشکلی بدن (راهبردهای کنترل فراشناختی، ائتلاف فکر - عمل، باورهای مثبت و منفی فرا شناختی و رفتارهای ایمنی) وجود دارد (05/0>(P. بین عزت نفس و و زیر مقیاس پرسشنامه ارزیابی فراشناختی بدریخت انگاری رابطه منفی معناداری وجود داشت (001/0 > P). همچنین عزت نفس و سلامت روان 30 درصد تغییرات ارزیابی فراشناختی از بدشکلی بدن را تبیین می¬کنند (30/0=R2adj). نتیجه‌گیـری: با توجه به نتایج این مطالعه افزایش عزت نفس و سلامت روان منجر به بهبود ارزیابی فراشناختی از شکل بدن می¬شود که این بهبود می¬تواند در کاهش عمل¬های زیبایی کمک کننده باشد. از طرف دیگر بهبود ارزیابی از بدن خود می¬تواند منجر به بهبود سلامت روان و عزت نفس که این عوامل خود از علل گرایش افراد به سمت عمل¬های زیبایی هستند.


کلمات کلیدی به فارسی:
جراحی زیبایی بینی، سلامت روان، عزت نفس، ارزیابی فراشناختی از بدشکلی بدن


نویسندگان این مقاله:
ادیبه فتاحینویسنده اصلی
سیده پریسا افتخارینویسنده فرعیseftekhari01@gmail.com
سید مجتبی احمدینویسنده فرعی
دکتر بهروز حمزهنویسنده فرعی
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور