نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

عنوان شماره: زمستان 97
عنوان به فارسی: آپاندکتومی لاپاراسکوپیک دوپورت تک برش به ‌عنوان جایگزینی برای آپاندکتومی لاپاراسکوپیک بین نافی تک‌پورت

فایل PDF این مقاله:
از صفحه: 72 تا صفحه: 83      

خلاصه به فارسی:
زمینه و هدف: مدیریت لاپاراسکوپیک بیماری‌ها امروزه در جوامع جهانی به‌ عنوان استاندارد طلایی پذیرفته‌ شده ‌است. با این حال هنوز هم پژوهش‌های بسیاری درباره شیوه‌های نوین جراحی ‌کم‌تهاجمی به ‌جهت دستیابی به بهترین روش جراحی با مطلوب‌ترین نتایج پس‌از عمل صورت می‌پذیرد. هدف از پژوهش حاضر مقایسه نتایج پس ‌از اعمال جراحی آپاندکتومی آپاندکتومی لاپاراسکوپیک بین‌نافی تک‌پورت و آپاندکتومی لاپاراسکوپیک دوپورت تک‌برش بوده ‌است. مواد و روش‌ها: از 77 بیمار که در طول یک ‌سال (اردیبهشت 1397-1396) تحت اعمال جراحی آپاندکتومی لاپاراسکوپیک بین‌نافی تک‌پورت و آپاندکتومی لاپاراسکوپیک دوپورت تک‌برش قرار گرفته‌اند، در این مطالعه گذشته‌نگر استفاده‌ شد. در گروه آپاندکتومی لاپاراسکوپیک دوپورت تک‌برش، دو تروکار 5 میلی‌متری به‌صورت بین‌نافی قرار داده‌ شد و از یک محل سوراخ کردن دیگر برای ابزارهای چپ ‌دست استفاده ‌شد. ویژگی‌های دموگرافیک، داده‌های عمل و نتایج پس ‌از عمل گروه‌ها با استفاده از آزمون مربع-کای یا در صورت لزوم با آزمون فیشر مقایسه ‌شد. از آزمون تی برای مقایسه میانگین‌‌های دو گروه هدف که مستقل از یکدیگرند، استفاده‌شد. سطح معناداری آزمون‌ها برابر 05/0 در نظر گرفته‌ شد. تحلیل‌های آماری با استفاده از سرور SAS EG 5.1، نسخه 3/9 انجام‌ شد (SAS Institute Inc., Cary, NC, USA). یافته‌ها: میانگین‌ کل زمان عمل گروه آپاندکتومی لاپاراسکوپیک دوپورت تک‌برش به‌طور معناداری کمتر از گروه آپاندکتومی لاپاراسکوپیک بین‌نافی تک‌پورت بود (003/0 = P). میانگین زمان لاپاراسکوپیک نیز در گروه آپاندکتومی لاپاراسکوپیک دوپورت تک‌برش به‌طور معناداری کمتر بود (001/0 > P). میانگین تعداد مسکن¬ها پس‌ از عمل در گروه آپاندکتومی لاپاراسکوپیک دوپورت تک‌برش به‌طور معناداری کمتر از گروه آپاندکتومی لاپاراسکوپیک بین‌نافی تک‌پورت بود (002/0 = P). میانگین طول مدت روزهای بستری پس ‌از عمل در گروه آپاندکتومی لاپاراسکوپیک دوپورت تک‌برش به‌طور معناداری کمتر از گروه آپاندکتومی لاپاراسکوپیک بین‌نافی تک‌پورت بود (008/0 = P). هیچ اختلاف آماری معنادار دیگری میان این دو گروه مشاهده ‌نشد. نتیجه‌گیـری: بر اساس یافته‌های این پژوهش، میانگین طول مدت عمل گـروه آپاندکتومی لاپاراسکوپیک دوپورت تک‌برش به طور معناداری کمتر بود، به مدیریت درد کمتری نیاز داشت؛ هم‌چنین نتیجه‌ آن از جنبه زیبایی مشـابه به آپاندکتـومی لاپاراسکوپیک بین‌نافی تک‌پورت بود.


کلمات کلیدی به فارسی:
آپاندکتومی، جراحی لاپاراسکوپیک، طول مدت عمل، آموزش دستیاری


نویسندگان این مقاله:
محمد حسین صفرینویسنده اصلیadm_dept.ofmhsfri@yahoo.com
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور