نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

عنوان شماره: زمستان 1400
عنوان به فارسی: بررسی کارایی درن بعد از اعمال جراحی کوله‌سیستکتومی لاپاروسکوپیک انجام شده در بیمارستان‌های تابعه دانشگاه علوم پزشکی بابل در طی سال‌های 1393-1396

فایل PDF این مقاله:
از صفحه: 35 تا صفحه: 44      

خلاصه به فارسی:
زمینه و هدف: اگرچه لاپاراسکوپی روش انتخابی در کوله سیستکتومی است، اما از موارد بحث برانگیز این عمل تعبیه معمول درن پس از عمل جراحی می¬باشد. لذا این مطالعه با هدف بررسی کارایی درن بعد از اعمال جراحی کوله‌سیستکتومی لاپاروسکوپیک انجام شده در بیمارستان‌های تابعه دانشگاه علوم پزشکی بابل در طی سال‌های 93-96 انجام شده است. مواد و روش‌ها: در این مطالعه مورد - شاهدی، در مجموع 219 بیمار که شرایط ورود به مطالعه را داشتند و کاندید جراحی کوله سیستکتومی در بیمارستان¬های تابع دانشگاه علوم پزشکی بابل طی سال‌های 1393 تا 1396 بودند، مورد ارزیابی قرار گرفتند. در این مطالعه مورد - شاهدی، بیماران کاندید جراحی کوله سیستکتومی لاپاراسکوپیک با رضایت آگاهانه و به صورت در دسترس وارد شدند. جراح در حین عمل اقدام به گذاشتن درن کرده است. دو گروه مورد (با درن) و شاهد (بدون درن) از نظر پارامترهای مختلف شامل سن، جنس، شاخص توده بدنی، مدت بستری، میزان درد، ترشح صفراوی، آبسه، خونریزی، همـاتوم در قالب چک لیستی جمع آوری گردید. داده¬ها با نرم افزار 16 SPSS V.تجزیه و تحلیل گـردید. از آزمـون¬های کای اسکـوار و مان ویتنی استفاده شد. P value کمتر از 05/0 معنی¬دار تلقی گردید. یافته‌ها: در این پژوهش برای 109 بیمار (8/49%) درن کار گذاشته شده و 110 بیمار (2/50%) بدون درن بودند. از 109 بیماری که برای آنها درن کار گذاشته شده بود، تنها 6 مورد (5/5%) دچار عفونت محل درن شده بودند و در 103 نفر (5/94%) هیچ گونه عفونتی مشاهده نشد. در مقایسه میزان درد و عـوارض حاصل از جراحی مشخص شد که بین بیمارانی که درن داشته و بیماران بدون درن در هیچ یک از موارد درد و خونریزی و نشت صفرا اختلاف معناداری وجود نداشته است. زمان انجام عمل بین بیمارانی که درن داشته و بیمارانی که برای آنها درن استفاده نشده، تفاوت آماری معناداری نداشته است (35/0=P). این در حالی است که مدت زمان بستری بیمارانی که درن داشتند به طور معنی¬داری بیشتر از بیمارانی بدون درن بوده است (009/0=P). نتیجه‌گیـری: مطالعه حاضر نشان داد که استفاده از درن در بیماران تحت کوله‌سیستکتومی لاپاراسکوپیک تأثیر چندانی در پیشگیری از نشت مجاری صفراوی، خونریزی و کاهش درد بیماران نداشته است. از این رو می‌توان نتیجه گرفت جز در موارد خاص لزومی به استفاده از درن در اعمال جراحی کوله‌سیستکتومی لاپاراسکوپیک به صورت روتین نیاز نمی‌باشد. استفاده از درن موجب افزایش مدت زمان بستری بیماران می‌گردد.


کلمات کلیدی به فارسی:
کوله‌سیستکتومی، درن، لاپاراسکوپی، عوارض، کارایی، درد


نویسندگان این مقاله:
دکتر نوین نیک بخشنویسنده اصلی
دکتر علی زاهدیاننویسنده فرعیalizahed20@yahoo.com
دکتر علی اصغر درزینویسنده فرعی
سکینه ط کمالی آهنگرنویسنده فرعی
دکتر فاطمه احمدی حاجیکلایینویسنده فرعی
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور