نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

عنوان شماره: بهار 97
عنوان به فارسی: تریاد بالینی ساده و دقیق در تشخیص آپاندیسیت حاد

فایل PDF این مقاله:
از صفحه: 30 تا صفحه: 37      

خلاصه به فارسی:
زمینه و هدف: آپاندیسیت شایعترین عمل جراحی عمومی می¬باشد و مهمترین روش تشخیصی آن بالینی است. تشخیص زود هنگام و اقدام به موقع جراحی منجر به کاهش چشمگیر عوارض خواهد شد. هدف از مطالعه حاضر بررسی صحت و دقت کرایتریای بالینی درد شکم، حساسیت در لمس و مهاجرت درد در تشخیص آپاندیسیت حاد است. مواد و روش‌ها: در یک مطالعه مقطعی تمام بیمارانی که مشکوک به آپاندیسیت بوده و توسط یک جراح بررسی و جراحی شده-اند، وارد مطالعه شدند. معیار جراح جهت تصمیم¬گیری برای جراحی فقط علایم بالینی بوده است. داده¬ها با نرم افزار 20 SPSS و با استفاده از تست آماری کای اسکوار مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته‌ها: از 127 بیمار مورد مطالعه 109 بیمار (8/85%) تریاد درد شکم حساسیت موضعی ربع تحتانی راست شکم (RLQ) و مهاجرت درد، و 18 بیمار (2/14%) درد شکم و حساسیت موضعی ربع تحتانی راست شکم داشتند. میزان نرمال آپاندکتومی 17 مورد (4/13%) بود. بر اساس گزارش آسیب شناسی بافتی از (8/85%) 109 بیماری که تریاد مثبت بودند (1/89%) 98 بیمار آپاندیسیت داشتند با حساسیت 1/89% دقت 9/81% ارزش اخباری مثبت 91/89% وO/R معادل 45/4% (فاصله اطمینان 95% بین 229/14- 395/1). نتیجه‌گیـری: بر اساس یافته¬های پژوهش حاضر، درد شکم، حساسیت موضعی ربع تحتانی راست شکم و مهاجرت درد بهترین علایم دال بر آپاندیسیت هستند و صرفاً با وجود این علایم می¬شود، بیمار را کاندید جراحی آپاندکتومی کرد.


کلمات کلیدی به فارسی:
آپاندیسیت، علایم بالینی، درد شکم


نویسندگان این مقاله:
دکتر علی شفیعینویسنده اصلیdralishafiee110@gmail.com
دکتر سید جلال اسحاق حسینینویسنده فرعی
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور