نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

عنوان شماره: بهار 97
عنوان به فارسی: ارتباط سطح سرمی ویتامین D با سرطان پستان و گیرنده های استروژن و پروژسترون، Her-2 در شمال ایران

فایل PDF این مقاله:
از صفحه: 38 تا صفحه: 46      

خلاصه به فارسی:
زمینه و هدف: سرطان پستان یکی از شایعترین سرطان‌ها در زنان سراسر دنیا و ایران است. در حـال حاضر بیش از 40000 نفر در ایران به این بیماری مبتلا هستند. مطالعات نشان می‌دهند که شکل فعـال ویتـامین D به دلیل افزایش تمـایز سـلولی و مهار پرولیفراسیون می‌تواند در تغییر خطر سرطان نقش داشته باشد. مواد و روش‌ها: مطالعه حاضر از نوع‌ تحلیلی و به روش مورد - شاهدی انجام شد. 150 خانم مبتلا به سرطان پستان به عنوان گروه مورد و 150 خانم غیرمبتلا به سرطان پستان به عنوان گروه شاهد انتخاب شدند. معیار ورود اثبات وجود سرطان پستان در بیماران و رد آن در گروه شاهد بود. نتایج سطح سرمی ویتامین D، به همراه اطلاعات سن و وضعیت تأهل در چک ‌لیست مطالعه وارد شدند. داده-های به دست آمده با استفاده از نرم افزار آماری SPSS نسخه 23 و آزمون¬های آماری مربع کای، رگرسیون لجستیک و تی تست دو نمونه¬ای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در تمامی آنالیزهای انجام شده سطح معنی¬داری کمتر از 05/0 در نظر گرفته شد. یافته‌ها: میانگین سطح ویتامین D سرم در گروه بیماران NG/ML 95/11±37/16 و در گروه شاهد NG/ML 49/18±04/27 و اختلاف بین دو گروه معنادار بود (001/0 > P). براساس آنالیز رگرسیون لجستیک با کاهش سطح سرمی ویتامین D نسبت شانس ابتلا به بیماری افزایش ‌یافت، بطوری‌که نسبت شانس بیماری در میزان ویتامین D سرم NG/ML) 10 >) نسبت به (NG/ML 30-10) 93/1 برابر (954/0 ; 281/0: CI95%، 035/0 =P ) و نسبت به NG/ML)30 P) بود. همچنین سطح سرمی ویتامین D با گیرنده‌های استروژن و پروژسترون سلول‌های سرطانی دارای ارتباط معناداری بود (001/0 >P ) ولی با گیرنده HER-2 این ارتباط معنادار نبود (195/0 =P ). نتیجه‌گیـری: براساس این مطالعه بطور معناداری بیماران مبتلا به سرطان پستان دارای سطوح پایین‌تری از ویتامین D سرمی نسبت به افراد سالم بودند، بنابراین کاهش میزان ویتامین D سرم با افزایش خطر ابتلا به بیماری سرطان پستان ارتباط دارد و می¬تواند یکی از عوامل خطر ابتلا به این بیماری باشد.


کلمات کلیدی به فارسی:
ویتامین D سرم، سرطان پستان، گیرنده‌های استروژن، پروژسترون


نویسندگان این مقاله:
دکتر فاطمه نعمتینویسنده اصلی
دکتر سپیده سیادتینویسنده فرعی
دکتر معصومه کریمینویسنده فرعی
دکتر ثریا خفرینویسنده فرعی
سکینه کمالی آهنگرنویسنده فرعی
دکتر شهره عالیان سماک خواهنویسنده فرعی
دکتر نوین نیک بخشنویسنده فرعیnovinsu@hotmail.com
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور