نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

عنوان شماره: بهار و تابستان 99
عنوان به فارسی: علل گرایش زنان و دختران به جراحی زیبایی صورت در شهر زنجان: یک مطالعه پدیدارشناسانه

فایل PDF این مقاله:
از صفحه: 41 تا صفحه: 55      

خلاصه به فارسی:
زمینه و هدف: تمایل به زیبا بودن و برتری ظاهری از قرن¬ها رواج داشته است. تأیید فرهنگ جامعه بر زیبایی در زنان و دختران، به مرور موجب نگرانی و اهمیّت در ظاهر شده، تا جایی که افراد در سنین مختلف با صرف هزینه¬های مالی زیاد و پیامدهای ناخوشایند جسمی و روانی، متقاضی جراحی زیبایی می¬شوند. پژوهش حاضر با هدف شناسایی علل گرایش زنان و دختران به جراحی زیبایی صورت انجام شد. مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر به روش پدیدارشناختی تفسیری انجام شد. جامعه مورد مطالعه دختران و زنان شهر زنجان بودند که جراحی زیبایی صورت انجام داده¬اند. نمونه بررسی شده 15 نفر از جامعه مورد نظر بودند که بر اساس روش نمونه¬گیری هدفمند و گلوله برفی انتخاب شدند و مصاحبه نیمه ساختار یافته با این افراد انجام شد. داده¬های کیفی گردآوری، ثبت، کدگذاری و در قالب مضمون¬های اصلی و فرعی طبقه¬بندی شدند. برای تحلیل داده¬ها از روش تحلیل کلایزی استفاده شد. یافته‌ها: تحلیل تجارب مشارکت¬کنندگان مصاحبه¬ها مشخص کرد که مضمون عوامل درون فردی با زیر مضامین خودپنداره بدنی منفی، اضطراب اجتماعی، برتری جویی، اعتماد به نفس پایین، پیری هراسی و نگاه زیبایی شناسانه به بدن، مضمون عوامل خانوادگی با زیر مضامین کسب رضایت همسر و ترس از مقایسه شدن با زنان زیبا توسط همسر و مضمون عوامل اجتماعی با زیر مضامین فشار اجتماعی، نشان‌دادن هویت طبقاتی، تبلیغات رسانه¬ای، الگوگیری از دوستان، همنوایی گروهی، مُدگرایی در انجام عمل جراحی زیبایی صورت تأثیر گذار بوده¬اند. نتیجه‌گیـری: بر اساس نتایج حاصله پیشنهاد می¬شود زنان و دختران قبل از جراحی زیبایی صورت مورد ارزیابی روان¬شناختی قرار گرفته و برای آنها مداخله¬های آموزشی- درمانی برای افزایش اعتماد به نفس، کاهش خودپنداره منفی، اضطراب اجتماعی و پیری هراسی، بهبود روابط بین فردی و زناشویی، تغییر در نگرش و باورها برای کاهش نفوذ رسانه¬ها و فشارهای اجتماعی و مُد گرایی انجام گردد.


کلمات کلیدی به فارسی:
جراحی زیبایی صورت، زنان و دختران، پدیدارشناسی


نویسندگان این مقاله:
سیّده نگار حسینینویسنده اصلی
دکتر مسعود اسدینویسنده فرعیm-asadi@araku.ac.ir
دکتر مسعود حجازینویسنده فرعی
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور