نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

عنوان شماره: تابستان 97
عنوان به فارسی: بررسی علل عدم پذیرش بیهوشی اسپاینال در عمل سزارین توسط زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستان الزهرا (س) در سال 1396

فایل PDF این مقاله:
از صفحه: 37 تا صفحه: 43      

خلاصه به فارسی:
زمینه و هدف: از آنجا که عمل سزارین شایعترین روش “مداخله¬گر” ختم بارداری است، در این مورد انتخاب تکنیک بیهوشی کم خطر، مطلوب و مقرون به صرفه برای مادر و نوزاد اهمیت زیادی دارد. بر اساس مطالعات معتبر روش ارجح برای سزارین، بیهوشی نخاعی است. با این حال نتایج مطالعات انجام شده در ایران مؤید استفاده¬ زیاد از روش بیهوشی عمومی برای انجام عمل سزارین بوده است. لذا هدف از مطالعه حاضر، بررسی علل عدم پذیرش بی¬حسی نخاعی در عمل سزارین توسط زنان باردار است. مواد و روش‌ها: این پژوهش مقطعی - تحلیلی بر روی زنان باردار مراجعه کننده جهت انجام عمل جراحی سزارین الکتیو به بیمارستان الزهرا رشت در سال 1396 صورت پذیرفت. پس از اخذ رضایت نامه آگاهانه از افراد، پرسشنامه¬ای که روایی آن توسط ده نفر از اعضای هیات علمی گروه بیهوشی تأیید شده بود، طی یک مصاحبه حضوری توسط یک تکنسین آموزش دیده پر شد. این پرسشنـامه شامل مشخصات دموگرافیک و سوالاتی پیرامون علل عـدم انتخاب روش بیهـوشی نخـاعی بود. جهـت تحلیل آماری از نرم افزار 21SPSS و آزمون کای اسکوار و فیشر استفاده شد. یافته‌ها: در مطالعه حاضـر در مجمـوع 386 زن باردار با میانگیـن سنی 31/6 ± 09/30 سال و میانگین تعداد بارداری 7/0± 2 بار مورد بررسی قرار گرفتند. "ترس و نگرانی از کمر درد"، "ترس و نگرانی دیدن و شنیدن در اتاق عمل" و "ترس و نگرانی از درد ورود سوزن" شایع¬ترین علل عدم پذیرش بی¬حسی نخاعی در زنان باردار برای سزارین عنوان شد. همچنین، ارتباط آماری معنی¬داری بین میزان تحصیلات زنان باردار و " نگرانی از کمر درد" (0001/0 ˂ P)، " دیدن و شنیدن در اتاق عمل" (014/0 P =) و سردرد" (009/0 P =) دیده شد. ارتباط آماری معنی¬داری بین تعـداد دفعات بارداری زنان باردار عنـوان کردن " نگـرانی از کمر درد"، " نگرانی از فلج شدن"، " نگرانی دیدن و شنیدن در اتاق عمل"، " نگرانی از سر درد"، " نگرانی از درد ورود سوزن" و " نگرانی از درد حین عمل" دیده شد (0001/0 ˂ P)، در تمامی موارد). همچنین، ارتباط آماری معنی¬داری بین وجود سابقه بی¬حسی نخاعی زنان باردار، " نگرانی از کمر درد "، " نگرانی از فلج شدن" و " نگرانی از سر درد" دیده شد (042/0P = و 027/0P = و 031/0P = ، به ترتیب). نتیجه‌گیـری: نگرانی از کمر درد، دیدن و شنیدن در اتاق عمل و درد ورود سوزن به عنوان علل اصلی عدم پذیرش بیهوشی نخاعی گزارش شد. بر اساس نتایج مطالعه، توصیه به توجه و تلاش در جهت رفع نگرانی زنان باردار در مورد علل اصلی عدم پذیرش بیهوشی نخاعی در ویزیت¬های قبل عمل می¬شود. همچنین لازم است در تحقیقات بعدی به صورت چند مرکزی و دربرگیرنده بخش¬های خصوصی باشد.


کلمات کلیدی به فارسی:
جراحی سزارین، بی حسی نخاعی، عدم پذیرش


نویسندگان این مقاله:
دکتر فرنوش فرضینویسنده اصلی
دکتر گلاره بی آزارنویسنده فرعیgelarehbiazar1386@gmail.com
دکتر صمد امیدینویسنده فرعی
دکتر محمدرضا حبیبینویسنده فرعی
دکتر طاهره ظهری نوبیجارینویسنده فرعی
دکتر مهسا خصوصی ثانینویسنده فرعی
دکتر گودرز نعمت اللهینویسنده فرعی
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور