نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

عنوان شماره: بهار 86
عنوان به فارسی: تأثیر طب فشاری بر میزان اضطراب بیماران قبل از انجام عمل ”آمپوتاسیون“ در مرکز آموزشی درمانی پورسینا رشت

فایل PDF این مقاله:
از صفحه: 102 تا صفحه: 108      

خلاصه به فارسی:
زمینه و هدف: کنترل اضطراب که در واقـع شایع‌ترین پاسخ روان شناختی ابنای بشر نسبت به تنش است، با استفاده از روش‌های مکمـل (تن آرامی، طب فشاری و غیره) به عنـوان راهکاری عملی و بدون عارضه می‌تواند تحقق یابد. نیاز به چنین راهکاری به ویژه در مـواقعی که فـرد ملزم به پذیرش یک روش درمانی قطعی همانند "پذیرش قطع اندام یا آمپوتاسیون" به عنوان یک مداخله اجتناب‌ناپذیر و مـرتبط با سلامتی و ادامه حیاتش می‌گـردد، بیشتـر از هر زمان دیگر خودنمائی می‌کند. مواد و روش‌ها: این مطالعه یک پژوهش تجـربی از نوع کارآزمائی بالینی است که طی آن نمونه‌گیری در مقطع زمانی گـردآوری داده‌ها به صورت تصادفی انجام گـرفته است. تعـداد نمونه‌ها 42 نفر و ابزار گـردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه‌ای مشتمل بر برخی اطلاعات و دموگرافیک، پرسشنامه اضطراب اشپیل برگرو چک لیست ثبت علائم حیاتی بود. ابتدا اضطراب و علایم حیاتی واحـدهای مـورد نظر (شاهد و مورد) روز قبل از عمل تعیین و کنترل می‌شد و سپس عمل مورد نظر به مـددجویان "گروه مـورد" (محل و نحـوه اعمال فشار بر نقـطه مورد نظر "نقطه 6P" که یکی از نقاط مورد استفاده در طب فشاری برای کنتـرل و کاهش اضطراب است)، آموزش داده می‌شـد و پس از گـذشت یک دقیقه کنترل علایم حیاتی و پرسشنامه اضطراب در اختیار نمـونه مـورد نظر قـرار می‌گرفت. تجزیه و تحلیل اطلاعات جمـع‌آوری شده با استفـاده از نرم افـزار SPSS انجام گردید. یافته‌ها: نتایج حاصل نشان داد که نه تنها میـزان اضطراب آشکار و نهان در گروه مـورد قبل و بعد از استفـاده از طب فشاری تفـاوت دارد، بلکه تغییـرات قابل توجهـی نیز در میـزان علائم حیاتی آنان در مقطع قبل و بعـد از استفاده از طب فشاری دیده می‌شود. ضمن این که در مقایسه دو گـروه (مـورد و شاهد) عدم حیاتـی و میزان اضطراب آشکار و نهان در گروه مورد سیر نزولی داشته است. نتیجه‌گیـری: با تأکید بر تفاوت بارزی که از مقایسه اطلاعات دو گروه مورد و شاهد به دست آمده است، می‌توان اظهار داشت که به عنوان یک روش درمانی مؤثر و بدون عارضه در راستای کاهش اضطراب بیماران در مقطع قبل از جراحی می‌توان از طب فشاری استفاده نمود.


کلمات کلیدی به فارسی:
اضطراب، طب فشاری، آمپوتاسیون


نویسندگان این مقاله:
دكتر ساقي موسوينویسنده اصلیSagi_m80@Yahoo.com
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور