نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

عنوان شماره: بهار 95
عنوان به فارسی: رابطه افسردگی و بهزیستی روان‌شناختی با ادراک بیماری در زنان مبتلا به سرطان پستان

فایل PDF این مقاله:
از صفحه: 35 تا صفحه: 46      

خلاصه به فارسی:
زمینه و هدف: سرطان پستان شایع‌ترین سرطان زنان بوده و زنان ایرانی را یک دهه زودتر از همتایانشان در کشورهای پیشرفته تحت ‌تأثیر قرار می‌دهد. این سرطان دارای عوارض سایکولوژیکال از جمله افسردگی می¬باشد. اگرچه سازگاری با سرطان بسیار مشکل است، اما همان‌طور که تحقیقات نشان داده تا حد زیاد به جنبه‌های بیماری و موقعیت روان‌شناختی و پزشکی بیمار بستگی دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه افسردگی و بهزیستی روان‌شناختی با ادراک بیماری در زنان مبتلا به سرطان پستان صورت گرفت. مواد و روش‌ها: مطالعه یک طرح همبستگی و جامعه آماری این پژوهش شامل زنان مبتلا به سرطان پستان که در انستیتو سرطان مجتمع بیمارستانی امام خمینی و مجتمع جهاد دانشگاهی طی سال¬های 1394-1393 تحت درمان قرار گرفتند، می¬باشد. نمونه آماری پژوهش 160 زن متأهل مبتلا به سرطان پستان و روش نمونه‌گیری به صورت نمونه در دسترس از میان جامعه آماری بود. اطلاعات این پژوهش با اجرای پرسشنامه افسردگی (بک، 1972) پرسشنامه بهزیستی روان‌شناختی (ریف 1989) و پرسشنامه ادراک بیماری (IPQ-R) جمع‌آوری شد. جهت بررسی داده‌‌های پژوهش از نرم افزار 18 SPSS و از شاخص‌ها و روش‌های آماری شامل میانگین، انحراف معیار استاندارد و ضرایب همبستگی استفاده شد. یافته‌ها: فرضیه‌های پژوهش حاضر از طریق روش تحلیل رگرسیون همزمان چندمتغیـری آزمون شده‌اند، از آنجائی که متغیر ملاک (ادراک بیماری) از سه سطح در ابعـاد مثبت (ادراک واضح بیماری، کنترل شخصی و کنترل بیماری) تشکیل شده، لذا شش فرضیه در سه گام طرح و در هر گام یک سطح از متغیر ملاک (ادراک بیماری) پیش‌بینی شد، در هر سه سطح و هر 6 فرضیه پژوهش رابطه ابعاد متغیر بهـزیستی روانشناختی به صورت معناداری ادراک بیماری را پیش‌بینی کرد (01/0 P


کلمات کلیدی به فارسی:
سرطان پستان، ادراک بیماری، افسردگی، بهزیستی روانشناختی


نویسندگان این مقاله:
دکتر بیتا نصرالهینویسنده اصلی
شیرین ترکمننویسنده فرعی
دکتر کیوان دارندگاننویسنده فرعیk1md1983@yahoo.com
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور