نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

عنوان شماره: تابستان 96
عنوان به فارسی: تأثیر وضعیت رسپتوری بر درگیری غدد لنفاوی و تأثیر آن در بقاء بیماران مبتلا به سرطان پستان

فایل PDF این مقاله:
از صفحه: 33 تا صفحه: 44      

خلاصه به فارسی:
زمینه و هدف: سرطان پستان، شایعترین سرطان عضوی زنان و دومین علت مرگ و میر ناشی از سرطان در زنان است. مهمترین عوامل پیش¬آگهی این نوع سرطان، شامل درگیری غدد لنفاوی، میزان فعالیت گیرنده¬های استروژن و پروژسترون، اندازه تومور، درجه تومور، نوع هیستولوژیک، فاکتور رشد اپیدرمی هستند. تحقیقات نشان می¬دهد که این عوامل پیش¬آگهی و روابط بین آنها شاخص¬های مهم و تعیین کننده¬ای جهت ارزیابی اثربخشی تشخیص روش درمانی و میزان تأثیر روش¬های درمان سرطان پستان است. اما تحقیقات فوق بررسی تأثیر وضعیت رسپتوری را بر میزان درگیری غدد لنفاوی و همچنین تأثیر ارتباط این پیش¬آگهی¬ها بر بقای بیماران مبتلا به سرطان پستان را نشان نمی¬دهد. این تحقیق درصدد است تا ضمن بررسی تأثیر وضعیت رسپتوری بر درگیری غدد لنفاوی، بقای بیماران میتلا به سرطان پستان را بر اساس پیش¬آگهی¬های هم زمان وضعیت رسپتوری و میزان در گیری غدد لنفاوی، تحلیل نماید. مواد و روش‌ها: در این مطالعه 1822 بیمار با تشخیص سرطان پستان، که طی سال¬های 1394-1386 پس از عمل جراحی، تحت درمان¬های کمکی از قبیل هورمون درمانی، شیمی درمانی و رادیوتراپی قرار گرفته بودند، بررسی شدند. گروه¬های رسپتوری به 8 دسته با ترکیبات مختلف، همینطور تعداد غدد لنفاوی درگیر و میزان آن به 4 دسته (عدم درگیری غدد لنفاوی، بین 3-1 غدد لنفاوی درگیر، بین 9-4 غدد لنفاوی درگیر و بیش از 9 غدد لنفاوی درگیر) تقسیم شدند. وضعیت رسپتوری این بیماران با استفاده از رگرسیون لجستیک بررسی و تحلیل گردید. در این تحقیق از نرم افزار آماری R برای بررسی و تجزیه و تحلیل داده¬¬ها استفاده شده است. یافته‌ها: میانگین (± انحراف معیار) سنی بیماران (47/11) ± 45/50 سال بود. بیش از نیمی از بیماران (933 نفر برابر 20/51%) با درگیری غده لنفاوی مواجه بوده¬اند. میزان فراوانی هر یک از 8 گروه وضعیت رسپتوری به ترتیب برابر (263 نفر) 43/14%، (222 نفر) 18/12%، (762 نفر) 82/41%، (138 نفر) %57/7، (40 نفر) 19/2%، (70 نفر) 84/3%، (11 نفر) 54/0% و (22 نفر) 20/1% است. گروه 3 از وضعیت رسپتورها (یعنی پیش¬آگهی¬های هم زمان استروژن مثبت و پروژسترون مثبت، HER2 منفی) دارای بیشترین فراوانی (762 نفر) 82/41% و گروه 7 (پیش¬آگهی هم زمان استروژن منفی، پروژسترون مثبت و HER2 مثبت) کمترین درصد فراوانی (11 نفر) 54/0% را در بین سایر گروه¬ها دارا می¬باشند. در بررسی اثر رسپتورها بر روی غدد لنفاوی، مقدار P- value برای رسپتورهای استروژن و HER2 به ترتیب 01/0 و 05/0 بدست آمد. نتیجه‌گیـری: این مطالعه نشان داد: 1) میان رسپتورهای استروژن و HER2 با درگیری غدد لنفاوی ارتباط وجود دارد و این رسپتورها بر درگیری غدد لنفاوی تأثیر گـذارند. 2) وضعیت رسپتوری، زمانی که پیش¬آگهی¬های استروژن مثبت و پروژستـرون مثبت و HER2 منفی به صورت هم زمان پدیدار گردند، بهترین وضعیت بقاء را در مقایسه با سایر گـروه¬ها برای بیمار مبتلا به سرطان پستان پدید می¬آورند.


کلمات کلیدی به فارسی:
وضعیت رسپتوری، درگیری غدد لنفاوی، تحلیل بقاء


نویسندگان این مقاله:
آیه شیخ علیاننویسنده اصلی
دکتر مینا تجویدینویسنده فرعی
دکتر کریم آتشگرنویسنده فرعیatashgar@iust.ac.ir
پریا عبدینویسنده فرعی
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور