نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: راهنمای نویسندگان

ضوابط پذيـرش و راهنمـاي نگارش مقالات

ملاحظات اخلاقي در مـورد منع انتشار دوبارة يك مطلب

نشرية جراحي ايران از پذيرش مقالاتي كه در سايـر مجلات پزشكـي داخلي چاپ و يا براي انتشـار پذيرفته و ارائه شده باشند، معـذور است؛ به جز در مـوارد زير كه پذيرش نسـخة كامل مقاله بلامانـع مي‌باشد:

1ـ چكيده يا پوستـر مقاله در يك همـايش علمـي ارائه شده باشد.

2ـ چكيدة مقاله در مجمـوعة چكيـده مقالات يك همايش به چاپ رسيده باشد و مقـالة كاملي كه ارسال مي‌گـردد، از نظر شكل‌‌بندي، حجـم، تعـداد جداول و نمـودارها در حـد يك مقاله باشد.

3ـ مقـاله به زبان غيـر فارسي، در نشريات خارج از كشور منتشـر شده باشد. در اين موارد ارجح است كه مجوز چاپ مجدد مقاله از ناشر گرفته شود.

در تمامي مـوارد فوق لازم است، مـؤلف مـراتب را به همـراه تصوير خلاصة مقاله، پوستـر، و يا مقاله به زبان ديگر طي نامه‌اي براي سردبيـر نشريه جراحي ايران ارسال نمايد.

نحـوة داوري

مقالات در اولين جلسه توسط هيئت تحريريه به صورت عمومي بررسي شده، چنانچه از نظر محتـوي و ساختار، با ضوابط نشريه همخواني داشته باشد، براي داوري ارسال مي‌گردد. داوران از بين مجرب‌ترين و مطلع‌‌ترين متخصصين رشته‌هاي تخصصي مرتبط انتخاب مي‌شوند. نظـريات و اصلاحات درخواست شده توسط آنان (درصورتيكه مقاله را قابل چاپ تشخيص بدهند)، به نويسندة پاسخگـو منعكس مي‌شود. مـؤلفين مدت ده روز تا دو هفته فرصت خواهند داشت كه نسخة اصلاح شده را به دفتر نشريه ارسال نمايند، تا جهت داوري نهايي ارسال گـردند. در مـواقعي كه هيئت تحريريه صلاح بداند، پس از موافقـت مـؤلفين، جلساتي با حضور يك تا دو نفـر از اعضاي هيئت تحريريه و كارشناس آمار زيستي، جهت برطرف شدن اشكالات مقاله برگـزار خواهـد شد. دفتر نشريه همواره آمادگي ارائه كمك‌هاي فني و علمي خصوصاً از نظر متدولـوژي، اپيدميولـوژي، و آمار زيستي به پژوهشگـران محتـرم را دارد. هيئت تحـريريه در پذيرش يا رد مقالات آزاد است. در صورت رد مقالات، كلية مـدارك از جمله اصل مقاله، تصاوير، ديسكت و سي‌دي‌ بايگاني شده و مستـرد نخـواهد شد.

رعايت حقـوق بيماران و ملاحظات اخلاقي

حفـظ اسـرار بيماران حقي پذيرفته شده است و نشريه جراحي ايران به رعايت آن كاملاً مصمم مي‌باشد. اطلاعات مربوط به هويت بيمار نبايد در متن، تصاوير، شجـره‌نامه و غيره منعكس گردد؛ مگـراينكه اين اطلاعات براي هـدف علمي كاملاً‌ ضروري بوده و در اين صورت نيز مي‌بايد به همـراه رضايت‌نامة آگاهانه و كتبي ارسال گـردد. جهت اخذ رضايت‌نامه، لازم است بيمار مقاله قابل انتشار و نسخة اصلي تصاوير را رؤيت نمايد. در غيـر اين صورت جزئيات هـويتي حذف شوند.

در صورت نياز به چاپ چهـره، لازم است چشم‌ها به طور كامل با نـوار سياه رنگ پوشانده شود.

اصول اخلاقي رعايت Copyright در ارائه اطلاعات از ساير منـابع لازم‌الاجـراء است؛ مثلاً در زيرنويس تصويري كه از يك منبع ديگـر بـرگرفته شده، منبع مورد استفاده درج گردد.         

ضوابط پذيرش متن مقـاله

ارسال مقـاله مي‌بايد همـراه با نامه‌اي به سردبيـر با امضـاء نويسندة پاسخگـو، و همچنين امضاء تمامـي مـؤلفين مقـاله باشد. ارسال اين تقاضانامه به مفهوم پذيرش كلية ضـوابط نشرية جراحي ايران و تفويض كليه حقوق نويسنده يا نويسندگان به ناشر است. وصول مقاله در اسرع وقت به نويسندة پاسخگـو به آدرسي كه درج نمـوده‌اند اعلام خواهـد شد. مقالات بايد شامل قسمـت‌هاي زير باشند:

1ـ صفـحة اول يا صفحة عنـوان مقاله: شامل عنوان كامل مقاله، عنوان مكرر، نام كامل مـؤلفين، درجه و رتبه تحصيلي، اطلاعات علمي و موقعيت شغلي مؤلفين، بخش، بيمارستان، دانشكـده، دانشـگاه، شهـر و يا محل اشتغال مـؤلف يا مـؤلفين، آدرس پستي مـؤلف پاسخگـو كه بايد در مكاتبات مـورد استفاده قـرار گيـرد، شماره فاكس و در صورت امكان آدرس پست الكتـرونيك مي‌باشد.

2ـ صفـحة دوم يا صفحة چكيـده: شامل چكيده و كلمـات كليدي

3ـ صفحة سوم يا صفـحات متن:‌ شامل مقـدمه يا زمينه و هـدف ، مـواد و روش‌‌ها،‌ يافته‌‌ها، بحث و نتيجه‌گيـري

4ـ تشكـر و قـدرداني در صفـحه يا صفحات مجـزا

5ـ‌ منـابع در صفـحه يا صفـحات جداگانه

6ـ جـدول يا جـداول در صفـحه يا صفـحات جداگانه

7ـ صفـحات مجـزايي براي هـر يك از نمـودارها، عكس‌‌ها و تصاوير

8ـ شرح نمـودارها و تصاوير در صفـحة جداگانه

ضوابط فني مقـاله

1ـ‌ تمـامي متن مقاله به صورت يك خط در ميـان در برنامة Word تايپ شده و حداقل 5/2 سانتيمتـر از هر دو طرف كاغذ فاصله داشته باشد.

2ـ شمارة صفـحه در گوشة خارجي پائين هر صفـحه درج گـردد.

3ـ هـر يك از تصاوير به تنهائي نبايد از 25 #4 20 سانتيمتر بزرگتـر باشند.

4ـ نسـخة اصلي به همـراه سه نسخة كپـي ارسال گـردند.

5ـ يك نسخه سي‌دي‌‌ يا ديسكت مطالب نيز ارسال گردد.

6ـ در مـواقعي كه نمودارهايي از برنامة SPSS يا Excell‌ در متـن مقاله در برنامة Word كپي و Paste مي‌شوند. Source‌ اصلي نمودار به صورت جداگانه و مستقل ارسال گـردد تا بتوان تغييـرات لازم را در آنها اعمـال نمود.

7ـ توضيحات جداول، نمـودارها، تصاوير تمـاماً به زبان فارسي باشد مطالب داخل جداول،‌ نمودارها و توضيحات خود عكس‌ها و تصاوير به زبان فارسي باشد.

عنـوان مقاله

بايد در عين اختصار گويا باشد. در سرتاسر عنوان از كلمات فارسي و يا آوا نويسي كلمات غير فارسي استفاده شود و از درج لغات غير فارسي اكيداً خودداري گردد. زير عنـوان بايد اسم يا اسامي كامل مؤلف يا مؤلفين درج شـود.

 

چكيدة يك مقاله پژوهشي

كلية مقـالات پژوهشي بايد داراي چكيـده به زبان فارسي و انگليسي و سازمان يافته بين 250 ـ 400 كلمه باشند.

اجـزاي چكيـده سازمان يافته شامل

·          زمينه و هـدف: شامـل توضيح سئـوال اصلي و هـدف از نگارش يا ارائه فرضيه است.

·          مواد و روش‌ها: شامل روش پژوهش، خصوصاً نوع روش‌هاي آماري و ذكـر مشخصات كامل نمـونه‌هاي شركـت كننده از جمله جمعيت مورد مطالعه، حجم نمونه و غيره است.

·          يافته‌ها: شامل خلاصه اطلاعات و داده‌هاي به دست آمـده و مهمترين يافته‌هاي پژوهش است.

·          نتيجه‌گيـري: شامل خلاصه‌اي از تفسيـر و شرح يافته‌ها ذكر نتيجه نهايي تحقيق مي‌باشد.

چكيده يك مقاله گـزارش مورد (Case Report)

بايد كمتـر از 200 كلمه و شامل عنـاوين زير باشد.

·          زمينــه يا سـابقه: دليل انتخاب مــورد و هــدف از مطالعـه آنرا  تـوضيح مي‌دهد.

·          مـورد: شامل خلاصه‌اي از يافته‌هاي باليني, يافته‌هاي غير طبيعي آزمايشگاهي روش درمان و نتيجه حاصله از درمان مي‌باشد.

·          نتيجه‌گيـري: شامل خلاصه‌اي از يافته‌ها و كشفيات اصلي و علل منحصر به فـرد بودن مورد است.

چكيدة يك مقاله مـروري

بايد سازمـان يافتـه باشد و از 300 كلمه تجـاوز نكند. چكيدة سازمان يافتة يك مقالة مروري شامل عنـاوين زير است.

·          هـدف: كه شامل هـدف و منظـور از مـرور مقالات مي‌باشد.

·          منـابع اطلاعات يا داده‌ها: شامل ذكـر منـابع تحقيق است.

·          روش‌هاي انتخابي براي مطالعه‌: كه شامل تعـداد مطالعات انجام شده و معيارهاي انتخاب مي‌باشد.

·          تركيـب مطالـب و نتايج‌: كه شامل جمع‌بنـدي اطلاعـات و ارتباط ميان جملات و يكپارچگي يافته‌ها و نتايج به دست آمده از مـرور مقـالات است.

·          نتيجه‌گيـري: شامل نتيجه‌گيـري اوليه و كاربـردهاي باليني از مطالـب ارائه شده در مقاله مـورد نظر مي باشد.

واژه‌هاي كليدي

3 تا 10 واژة كليـدي و مصطلح بايد استفاده شود، براي اين منظـور بهتـر است از سر عناوين مـوضوعي پزشكي (Mesh) استفاده گـردد.

مقـدمه (زمينه و هدف)

·          اين قسمت هـدف مقالـه را بيـان مي‌كند و دليل منطقـي انجـام پـژوهش و نگارش مقاله را تشريح نموده، سئوال مطرح شده و يا فـرضيه را به تفصيل توصيف مي‌نمايد.

·          حجـم مقـدمه در مقايسه با بحـث بايد محـدودتر بـوده به طوري كه حداكثر در يك صفحة A4 ارائه گـردد.

·          در متن منابع مورد استفاده به ترتيب استناد شماره‌گذاري گردند.

مـواد و روش‌ها

·          مـوضوعات مـورد پژوهش (بيمـاران, حيـوانات آزمايشـگاهي) ذكـر شوند. سن, جنس و ساير خصوصيات نيز ذكـر شوند.

·          اين كه چـرا و چگونه مطالعه انجام شده است واضـح باشد (مثلاً چـرا از يك سن خاص استفاده شده و غيره ...).

·          اصل WWWWWH رعايـت شده باشد (What,Where,Why,Who,When, How).

·          از اصطلاحاتي كه مبناي زيستي مشخصي ندارد اجتناب شود (مثلاً نسل) به جاي آن از اصطلاحات توصيفي ديگر مثل اصل و نـژاد با گـروه‌هاي نژادي استفاده شود.

·          نحـوة جمع‌آوري اطلاعات به طـور كامل شرح داده شود (مثلاً نوع پرسشنامه استفاده شده يا منبـع كسب اطلاعات).

·          روش كـار: تجهيزات مورد استفاده به طور كامل توضيح داده شوند (آدرس كارخانه سازنده, غيـره ...)؛ به طوري كه ديگـران قـادر باشند مـورد مشابهي را انجام دهند.

·          روش آماري به طور كامل توضيـح داده شوند. صرف اينكه اطلاعات در برنامة آماري SPSS‌ و يا مشابه آن وارد و تحليل گرديد به هيچ وجه كافي نيست. پژوهشگـران بايد مشخص نمايند با كداميك از روش‌‌هاي آماري اين برنامـه‌ها و به چه نحـو استفاده نموده‌‌اند.

·          در مـورد روش‌هائي كه كمتر رايج هستند بيشتر توضيح داده شود. دلايل مـوجهي براي استفـاده از روش‌هاي جديد ارائه شود.

·          همة داروهـا و مواد شيميايي دقيقاً توضيح داده شوند (نام دارو, خواص فارماكولوژيك به اختصار، مقـدار مصرف, روش مصرف، كارخانة سازنده).

اصول كاربـرد آمار زيستي

·           روش‌هاي آمـاري با جزئيات كافي توصيف شوند. هـر نوع برنامة كامپيوتـري مشخص شود.

·          در صورت امكان يافته‌‌هاي عـددي و مقادير صحيـح خطاهاي اندازه‌گيـري ذكـر شوند.

·          در صورت امكان روش مورد استفاده، به صورت كاربردي و باليني بيان شود و از نمادهاي رياضي استفاده نگردد. (‌مثلاً استفاده از مقـادير P‌).

·          عـوارض درمان مشخـص شوند.

·          موارد خارج شده از آزمـون با ذكر دليل مشخص گردند. معيارهاي ورود و خروج موارد به پژوهش مشخص شوند.

يافته‌ها

·          يافته‌هايي كه شامل چند نكته اطلاعي براي خواننده جهت ارزيابي تحقيـق هستند، بايد در جـداول و نمودارها نشان داده شوند و خلاصه آنها در متن توضيح داده شود.

·          متن قسمـت يافته‌‌ها بايد مختصر و واضح باشد و براي خواننده چكيـده‌اي از جـداول و اشكال را بيان كند.

·          اگـر تعـداد كمي يافته و يا يك نتيـجة ساده داشته باشيم، بهتـر است به جاي جـدول و شكل، يافته را در متـن بنويسيم.

جـداول، نمودار و اشـكال

·          تمام جـداول، نمودارها و اشكال بايد در يك چهـار چوب منسـجم مطابق با متـن تنظيم شوند.

·          از تصاوير, نمـودارها و جـداول بايد بجا و مناسب استفاده شده باشد. از ارائه جداول, منحني‌ها و تصاوير بي‌مورد بايد خـودداري شود. براي مثال جدولي كه صرفاً داراي يك رديف است و يا نموداري كه نشان دهنده 2 كميت آماري مي‌باشد, اضافي محسوب مي‌شوند چون مـوارد فوق را مي‌توان در متن طي يك الي دو سطر ارائه نمود و يا ارائه تصوير ابزار متداول ازمايشگاهي ضروري نيست. گاه نويسندگان براي صحه نهـادن به انجـام مراحل تحقيق خود تصاويري ارائه مي‌كنند كه اضافي محسوب مي‌شوند و در ارائه نتايج هيچ نقشي ندارند. مثلاً تصوير كشته شده جانور بعد از انجام آزمايش. بطور كلي بسياري از صاحب‌نظران بر اين عقيـده‌اند كه تعـداد تصاوير, نمـودارها و جـداول يك مقاله محدود و نبـايد بيش از يك عدد به ازاء هر 500 تا 700 كلمه (معادل سه تا چهـار صفحه A4) باشند.

·          تصاوير, جداول و نمودارها بايد خودكفـا, داراي شمـاره, عنوان كامل, واضـح و داراي زير نويس باشند و نبايد با دست كشيده شده باشند. در جداول هيچ خانه خالي نبايد بدون توضيـح باشد. تصاوير بايد به حدي واضح باشند كه يافته‌هاي اشاره شده در عنـوان و يا متـن مقاله قابل مشاهـده باشند و در مواردي كه لازم است تصوير بايد رنگي باشد. تصاوير در مـواردي بايد اصل باشند, مثلاً ارائه تصوير بازسازي شدة كامپيوتـري يك منحني الكتـروفـورز و يا ECG صحيـح نيست و بايد اصل تصوير ارائه گـردد.

·          استنبـاط معني يك جدول يا شكل بايد بدون رجـوع به متـن امكان‌پذيـر باشد.

·          جـداول و اشكال بايد قاعـدتاً يافته‌ها را به اختصار بيـان كند.

·          جداول بايد به ترتيب در طول مقـاله شماره‌گـذاري شود.

·          هر جـدول بايد يك عنـوان در بالاي جدول داشته باشد كه مـوضوع جدول را توضيـح دهـد.

·          حسب‌الامكان خانه‌هاي جدول خالـي نباشد در صورت خالي بودن در آن مـورد توضيح كافي داده شـود‌.

·          اشكال بايد به تـرتيب در طـول مقالـه شماره‌گـذاري شود.

·          هـر شكل يا نمودار بايد يك عنـوان در ‌زير شكل‌ يا نمودار داشته باشد.

·          جـداول و اشكال مي‌توانند در صفـحات جـداگانه چاپ شـوند به شرطي كه ترتيـب ارجاع مشخـص باشد.

بحـث

·          در بحث روي جنبـه‌هاي مهـم و جديد مطالعـه تأكيـد شود.

·          داده‌ها يا ديگر مـوارد ارائه شده در مقـدمه يا يافته‌ها با جزئيـات در قسمـت بحث تكـرار نشوند.

·          مـروري بر مقـالات در اين بخش گنـجانده شود.

·          نتايج حاصله با اهـداف مطالعه منطبـق باشد. فـرضيه‌هاي جـديد را بيـان كند. پيشنهـاد داشته باشد.

·          تعبيـر و تفسيـر خود را از قسمت يافته‌ها توضيـح دهد.

·          يافته‌هاي بدست آمـده با يافته‌هاي پيش‌بيني شده مقايسه شود.

نتيجـه گيـري شامل نتيجه‌گيـري نهـايي باشد.

تشكر و قـدرداني از كلية كسـاني كه به صورت مـادي و معنـوي (‌كمك فنـي‌, نوشتـاري و غيـره ... ). پژوهشگر را ياري كـرده‌اند بايد قـدرداني شود.

فهـرست علائم و اختصارات

·          از كلمـات اختصاري استـاندارد (‌مثل Sec,min و غيـره ...‌) به جاي كلمـات كامل استفاده شود.

·          تمام كلمـات اختصاري غيـر متعارف را زماني كه براي بار اول استفـاده مي‌شوند تعـريف گردند.

·          كلمـات اختصاري زمـاني بكار روند، كه حداقل 3 بار آن كلمه در متن تكـرار شود؛ به جـز دو مـورد (‌درجه و درصد‌). در مـورد ساير مـوارد از سيستـم متـريك بين‌المللـي مطابق قـوانين ونكـوور     (Vancouver)  استفـاده شود.

قواعـد لازم و كلي

·          يافته‌ها بايد در زمان گـذشته توضيـح داده شوند.

·          يافتـه‌هاي استفاده شده از سايـر مقـالات به زبان حال نوشته شوند.

·          آزمايشـاتي كه قصد انجام آن را داريد به زمان آينده درج شوند.

·          از بـكار بردن عبارات نامفهـوم و پيچيده خودداري شود

قالـب و شكل يك مقاله گـزارش مـورد (Case Report)

در تهيـه اين مقالات بايد توجـه داشت كه اسـرار بيمار محـرمانه بمـاند و همچنين يك فـرم رضايت‌نامه از بيمـار تهيه گـردد و ضميمـه مقاله شود. اين مقالات بايد شامل مـوارد زير باشد:

·          چكيـده

·          مقـدمه

·          بحـث

·          تشكر و قـدرداني

·          جـداول

·          واژه‌هاي كليدي

·          معرفي مـوارد مـورد نظـر

·          نتيجه‌گيـري

·          منـابع

·          علائم و اختصارات

قالب و شكل يك مقالة مـروري

همـان ساختـار اساسي از استـدلال‌ها و مباحث گـزارش تحقيقـي را داراست. بايد روش‌هاي بكار بـرده شده براي استخـراج و انتخاب مطلـب و تركيب داده‌ها و اطلاعات توصيـف شود. ساختار اين گـونه مقالات به صورت زير است

·          چكيـده

·          مقـدمه

·          بحـث

·          تشكر و قـدرداني

·          جـداول

·          واژه‌هاي كليدي

·          سرفصـل‌ها

·          نتيجه‌گيـري

·          منـابع

·          علائم و اختصارات

ضوابـط ارجاع به مقـالات و كتـابنامه

كتـابنامه

در كتابنـامه مي‌توان از منـابع زير استفـاده نمـود:

·          مقـالات مجلات

·          كتاب‌ها و ديگر منـابع منوگـراف

·          مطالـب كنفـرانس كه به چاپ رسيده باشند.

·          مطالـب الكتـرونيك

·          پـايان نامه

مـراجع بايد به نظم و ترتيب متـوالي به ترتيب حروف الفبـا در متـن شماره‌گـذاري و در انتهـاي مقاله ذكـر شوند. ضمناً مـراجع فارسي بايد در ابتـداي ليست قـرار گيرند. مـراجع در متن، جداول و زيرنويس با شماره مشخص شوند.

عناوين مجلات بايد براساس الگـوي اندكس مديكوس خلاصه شـود. به فهـرست مجلات اندكس شده در اندكس مديكوس مراجعه گردد كه به طور سالانه به صورت جزوه مجزا منتشر مي‌شود و در شماره ژانويه از اندكس مديكوس فهـرست مي‌گـردد. اين فهـرست را مي‌توان از سايت اينترنت ((http://www.nlm.nih.gov نيز تهيه کرد. ارجاع به خلاصه مقالات و كتابچة كنگره‌ها قابل قبول نمي‌باشد.

مـراجعي كه انتشـار آنها در مجلات پذيرفته شده اما هنوز به انتشار نرسيده‌اند، بايد با عنـوان «زير چاپ» نام برده شوند. در اين مورد لازم است نسخه‌اي از نامه پذيرش مقـاله براي چاپ ضميمه گـردد. مقـالاتي كه به مجـله ارائه شده ولي هنـوز پذيرفته نشده‌اند، قابل ذكـر به عنوان منبـع نيستند.

در تنظيم كتاب نامه ضوابط بين‌المللي نشريات پزشكي، بيانيه ونكور (Vancouver)، و معاهدة تهران رعايت گردند.

·          در خاتمـه متذكـر مي‌گـردد مسئوليت صحت محتواي علمي بر عهـدة نويسنده يا نويسندگان‌ است.

·          5 نسـخه از نشـرية حاوي مقالـه جهت نويسنده يا نويسندگان‌ ارسال خواهـد شد.


بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور