نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

عنوان شماره: پاییز 99
عنوان به فارسی: بررسی ارتباط سطح پروتئین توتال و آلبومین با درصد سوختگی حاد در بیماران سوختگی حاد بستری در بیمارستان سوانح و سوختگی شهید مطهری در سال 1397-1396

فایل PDF این مقاله:
از صفحه: 55 تا صفحه: 62      

خلاصه به فارسی:
زمینه و هدف: ارزیابی میزان آلبومین و پروتئین سرم در پیشگیری از عوارض ناشی سوختگی حاد بسیار مؤثر است. هدف از این مطالعه بررسی میزان پروتئین توتال و آلبومین سرم در بیماران مبتلا به سوختگی حاد است. مواد و روش‌ها: در یک مطالعه مقطعی با روش نمونه¬گیری ساده و در دسترس طی 12 ماه در سال¬های 1397 و 1396، در 130 بیمار با سن بالاتر از 15 سال و درجه سوختگی بین 10 تا 70 درصد مراجعه کننده به بیمارستان سوانح و سوختگی شهید مطهری سطح پروتئین توتال سرم پروتئین توتال، سطح آلبومین سرم، BUNسرم و نسبت آلبومین به کراتینین (ACR) اندازه¬گیری و با نرم افزار SPSS ویرایش 23 و بکارگیری آزمون تی تست میانگین و انحراف معیار (mean ± SD) برای متغیرهای کمی و آزمون کای اسکوار جهت متغیرهای کیفی طبقه¬ای بررسی¬های آماری انجام و سطح معنی¬دار اعداد حاصله کمتر یا بیشتر از 05/0 در نظر گرفته شد. یافته‌ها: در بیماران دچار سوختگی حاد، میانگین سطح سرمی آلبومین (12/1 ± 36/3)، BUN (80/5 ± 44/24)، آلبومین به کراتینین (ACR) (14/0 ± 89/0 و 24/1 ± 36/3) ، میلی¬گرم بر دسی لیتر بود. همبستگی معنی¬دار منفی بین درصد سوختگی با موارد: سطح آلبومین سرم (ضریب همبستگی برابر 154/0-، و نیز توتال پروتئین سرم (ضریب همبستگی برابر 456/0-، ((ACR ضریب همبستگی برابر 192/0-، برقرار بود. اما همبستگی مثبت بین درصد سوختگی و BUN (ضریب همبستگی برابر 336/0+، 001/0+) بر قرار بود شیوع هیپوآلبومینمی و هیپوپروتئینمی در بیماران دچار سوختگی مورد مطالعه به ترتیب معادل 3/72% و 7/84% بود. برای تمام موارد فوق (002/0P = ( در نظر گرفته شد. نتیجه‌گیری: هیپوآلبومینمی و هیپوپروتئینمی در بیماران دچار سوختگی مورد مطالعه قابل توجه بود و شدت این دو عارضه با درصد و وسعت سوختگی ارتباط مستقیم داشت.


کلمات کلیدی به فارسی:
سوختگی حاد، هیپوآلبومینمی، هیپوپروتئینمی


نویسندگان این مقاله:
دکتر علی اکبر جعفریاننویسنده اصلیaajafari41@gmail.com
دکتر حمید رضا علیزاده اطاقورنویسنده فرعی
محدثه جعفریاننویسنده فرعی
دکتر حمید اکریمی صطهباناتینویسنده فرعی
دکتر مهنوش مؤمنینویسنده فرعی
دکتر علیرضا جعفرینویسنده فرعی
دکتر زهرا جعفریاننویسنده فرعی
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور