نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

عنوان شماره: پاییز 91
عنوان به فارسی: کیفیت زندگی بیماران دارای استومی روده‌ای و عوامل مرتبط با آن

فایل PDF این مقاله:
از صفحه: 34 تا صفحه: 44      

خلاصه به فارسی:
زمینه و هدف: بیماران استومی با مشکلات جسمی، روحی و اجتماعی زیادی درگیر هستند. این مشکلات باعث اختلال در روند طبیعی زندگی و کیفیت آن می‌گردد. با اینحال تاکنون در کشور ما به مفهوم کیفیت زندگی در بیماران دارای استومی روده‌ای پرداخته نشده است. لـذا پژوهش حاضر با هـدف تعیین کیفیت زندگی بیمـاران دارای استـومی روده‌ای و عـوامل مرتبـط با آن انجام گردید. مواد و روش‌ها: این پژوهش یک مطالعه مقطعی است که در آن 84 بیمار دارای استومی مراجعه کننده به مراکز آموزشی درمانی منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران و انجمن استومی ایران با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. داده‌ها بوسیله پرسشنامه کیفیت زندگی بیماران استومی جمع‌آوری گردید و با استفاده از نرم افزار SPSS (نسخه 15) و آزمون‌های آماری تی مستقل، آنالیز واریانس و آنالیز رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: در این مطالعه اکثریت شرکت کنندگان برای کیفیت کلی زندگی و هر یک از ابعاد آن نمره 7 و بالاتر (از 10 نمره) گرفتند که بیشترین و کمترین نمره کسب شده به ترتیب ابعاد جسمی (15/1±7) و اجتماعی (2±6) کیفیت زندگی اختصاص یافت. همچنین کیفیت زندگی با سن (01/0P


کلمات کلیدی به فارسی:
کیفیت زندگی، استومی روده‌ای


نویسندگان این مقاله:
لادن ناصحنویسنده اصلیLadan.Naseh@gmail.com
دکتر فروغ رفیعینویسنده فرعی
رحیم علی شیخینویسنده فرعی
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور