نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

عنوان شماره: زمستان 95
عنوان به فارسی: بررسی نتایج و عوارض توراکوسکوپی در بیماران با پلورال افیوژن با علت نامعلوم در بیمارستان بعثت همدان طی سالهای 1391 تا 1394

فایل PDF این مقاله:
از صفحه: 67 تا صفحه: 75      

خلاصه به فارسی:
زمینه و هدف: پلورال افیوژن با علت نامعلوم شامل بیمارانی می¬شود که با علایم سرفه و تنگی نفس مراجعه کرده و در طی بررسی بیشتر اسمیر سل منفی از نوع اگزوداتیو با ارجحیت سلولی لنفوسیت هستند. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی نتایج و عوارض روش توراکوسکوپی تک تروکاره در بیماران با پلورال افیوژن با علت نامشخص در بیمارستان بعثت همدان انجام شد. مواد و روش‌ها: در یک مطالعه توصیفی، 45 بیمار که با پلورال افیوژن با علت نامعلوم (اسمیر سل منفی و اگزوداتیو با ارجحیت سلولی لنفوسیت) در سال¬های 1391 تا 1394 به بیمارستان بعثت همدان مراجعه کرده بودند به روش بررسی موارد وارد مطالعه شدند. این بیماران با روش توراسکوپی و توسط یک جراح ارزیابی و تحت حداقل 3 عدد بیوپسی پلور قرار گرفتند. سن و جنس بیماران، نیاز به درمان طبی و یا عمل جراحی باز، ایجاد عوارض مرتبط و غیرمرتبط با توراکوسکوپی، تعداد روزهای بستری و نتایج پاتولوژی بافت پلور از نظر بدخیمی و یا خوش خیمی در چک لیست¬های از پیش طراحی شده ثبت گردید. داده¬های جمع¬آوری شده توسط نرم افزار آماری STATA مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و از آمار توصیفی و در موارد مورد نیاز برای بررسی معنی¬داری ارتباطات از آزمون¬های آماری تی تست و کای اسکور استفاده گردید. سطح معنی¬داری آزمون¬ها کمتر از 05/0 در نظر گرفته شد. یافته‌ها: از 45 بیمار مورد بررسی 28 بیمار (62% ) مذکر بودند. میانگین سنی بیماران 6/17 ± 2/56 سال بود. در 9 بیمار (20% ) عوارض غیرمرتبط با توراکوسکوپی رخ داد که 5 بیمار (11%) نیاز به جراحی باز پیدا کردند. در 20 بیمار (5/44%) درمان طبی شروع شد. نتایج بیوپسی پلور در 30 بیمار (6/66%) خوش خیم و در 15 بیمار (4/33%) بدخیم بود. میانگین سنی بیماران با پاتولوژی خوش¬خیم (8/18 ± 8/52 سال) و بدخیم (9/12 ± 63 سال) با هم تفاوت معناداری نداشتند (096/0P =). در مقایسه پاتولوژی خوش¬خیم و بدخیم در گروه جنسی مؤنث (11 بیمار خوش¬خیم و 6 بیمار بدخیم) و مذکر (19 بیمار خوش¬خیم و 9 بیمار بدخیم) هم تفاوت معناداری نداشتند (828/0P =). نتیجه‌گیـری: بر اساس نتایج مطالعه حاضر، توراکوسکوپی با یک عدد تروکار یک اقدام جراحی کم تهاجمی می¬باشد که امکان اقدام تشخیصی و درمانی را همزمان دارد، روش مناسبی بوده و توصیه می¬گردد. مطالعات تکمیلی با حجم نمونه بیشتر و امکان مقایسه با سایر روش¬ها از جمله جراحی باز از نظر اثر بخشی و عوارض توصیه می¬گردد.


کلمات کلیدی به فارسی:
توراکوسکوپی، پلورال افیوژن، اگزوداتیو


نویسندگان این مقاله:
دکتر حمیدرضا خورشیدینویسنده اصلی
دکتر حسین مرادیان فردنویسنده فرعی
دکتر علی شریفینویسنده فرعی
دکتر امین نیایشنویسنده فرعیaminniayesh@yahoo.com
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور