نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

عنوان شماره: زمستان 91
عنوان به فارسی: بررسی ارتباط بین بالابودن CRP و ESR در شکست زودرس در فیستول شریانی وریدی تعبیه شده جهت همودیالیز برای بیماران مراجعه‌کننده به بیمارستان هاشمی‌نژاد در سال 89

فایل PDF این مقاله:
از صفحه: 1 تا صفحه: 6      

خلاصه به فارسی:
زمینه و هدف: همودیالیز مهمترین روش درمانی در بیماران مرحله انتهائی بیماری کلیوی (ESRD) می‌باشد و فیستول‌های شریانی وریدی هنوز ایده‌آل‌ترین روش دیالیز در بیماران کلیوی هستند. بنابراین دستیابی‌های عروقی از مهم‌ترین چالش‌های درمان در این بیماران می‌باشد. در این میان مطالعات محدودی در مورد تأثیر التهاب روی شکست عملکرد فیستول انجام شده ‌است. هدف از مطالعه ما بررسی ارتباط مارکرهای التهابی با شکست زودرس فیستول است. مواد و روش‌ها: هشتاد و هفت بیمار مرحله انتهایی بیماری کلیوی که تحت جراحی فیستول قرار گرفته‌ بودند در مطالعه وارد شدند و به صورت مطالعه مقطعی مورد آنالیز قرار گرفتند. بیماران طی یک ماه، برای شکست زودرس و عوارض پیگیـری شدند. سن، جنس، عوارض، نوع و محل قـرارگیری فیستـول، غلظـت هموگلوبین، ESRوCRP در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفتند. نتـایج براسـاس میانگین و انحراف معیـار با استفـاده از نـرم افزار SPSS 18 و استفـاده از فـرمولهایt-test Mann Whitney, و Chi-Square به‌ دست آمد. در این مطالعهP-value کمتر از 05/0 معنی‌دار به حساب می‌آمد. یافته‌ها: میانگین سن بیماران در این مطالعه 8/16±9/55 بود که 73% آن‌ها مرد بودند. 93% فیستول‌ها در دست چپ در ناحیه رادیوسفالیک بودند. شایع‌ترین عارضه فیستول، ترومبوز ( 8%) بود. رابطه معنی‌دار بین CRP مثبت و شکست فیستول در این مطالعه به‌دست آمد. اما ارتباط آماری معنی‌داری بین ESR با شکست فیستول بدست نیامد، همچنین ارتباط بین هموگلوبین با شکست فیستول معنی‌دار نبود. نتیجه‌گیـری: ترومبوز یکی از مهم‌ترین حادثه‌های فیستول‌های شریانی وریدی است که باعث شکست درمان و دیالیز می‌شود. توصیه می‌گردد قبل از تعبیه فیستول شریانی وریدی توسط جراح، CRP جهت جلوگیری از شکست بررسی شود.


کلمات کلیدی به فارسی:
همودیالیز، فیستول شریانی وریدی، دستیابی عروقی، شکست، ترومبوز


نویسندگان این مقاله:
دکتر مرتضی خوانین‌زادهنویسنده اصلیm-khavanin@tums.ac.ir
دکتر سامان محمدپورنویسنده فرعی
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور