نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

عنوان شماره: تابستان 94
عنوان به فارسی: بررسی الگوی نویسندگی و میزان استناد به مقالات پژوهشگران ایرانی حوزه جراحی بر اساس داده‌های پایگاه اطلاعاتی آی.اس.آی (ISI)

فایل PDF این مقاله:
از صفحه: 66 تا صفحه: 75      

خلاصه به فارسی:
زمینه و هدف: استناد به معنی سند قرار دادن چیزی، تکیه به چیزی کردن و یا سخنی را سند قرار دادن و بدان تمسک جستن می¬باشد. استناد بیانگر نوعی استفاده از دانش پیشین است که به طور کلی نوشته¬های علمی فقط بر خود متکی نیست، بلکه بر بسیاری منابع پیشین هر موضوع استوار است. بنابراین هر چه یک پژوهش، استناد بیشتری به آن شده باشد، زیربنایی بودن و کیفیت آن را می¬رساند. با این اوصاف پژوهش حاضر مؤلفه¬های مختلـف را با توجه به استنادات تولیدات علمی ایرانیان حوزه جراحی مورد بررسی قرار داده است. مواد و روش‌ها: این پژوهش با بهره‌گیری از روش‌ علم سنجی، بررسی میزان دفعات استناد به مقالات پژوهشگران ایرانی در حوزه جراحی با استفاده از داده¬های پایگاه اطلاعاتی آی.اس.آی مورد بررسی قرار داده است. روش کار بدین طریق بود که ابتدا داده¬های مورد نظر در رابطه با پژوهشگران ایرانی در حوزه جراحی، از این پایگاه استخراج سپس به صورت دستی مؤلفه¬هایی مانند تعـداد نویسندگان داخلی و خارجی، جنسیت نویسندگان، انواع تولیـدات علمی، تعـداد صفحات، تعـداد منابع و غیره بدست آمد، سپس داده¬ها وارد نرم افزارSPSS نسخه 20 گردیده و برای تجـزیه و تحلیـل داده¬ها از شاخص¬های آمار توصیـفی و آزمون¬های آماری مثل همبستگی پیرسون، برای آزمون فرضیه دوم از آزمـون t گروه¬های مستقل و برای آزمون فرضیه¬های سوم و چهارم از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شده است. یافته‌ها: با توجه به تعـداد نمونه 2931 نفری، یافته¬ها نشـان داد که با افـزایش نویسندگان هر مقاله میزان استناد به آن مقالات نیز افـزایش می¬یابد و همبستـگی مثبت و معنی¬داری برابر با 056/0وجود دارد که در سطـح (01/0 P


کلمات کلیدی به فارسی:
تولیدات علمی، جراحی، پایگاه اطلاعاتی آی.اس.آی


نویسندگان این مقاله:
دکتر هادی شریف مقدمنویسنده اصلی
دکتر ثریا ضیایینویسنده فرعی
دکتر مریم سلامینویسنده فرعی
رحیم علیجانینویسنده فرعیalijanir@pnu.ac.ir
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور