نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

عنوان شماره: تابستان 94
عنوان به فارسی: بررسی موقعیت آناتومیکی آپاندیس در حاملگی

فایل PDF این مقاله:
از صفحه: 41 تا صفحه: 47      

خلاصه به فارسی:
زمینه و هدف: اعتقاد بر این است که مکان قرارگیری آپاندیس در زنان حامله به دنبال رشد جنین و افزایش اندازه رحم تغییر می¬یابد. بنابراین انتظار می¬رود در صورت ابتلا زنان حامله به آپاندیسیت حاد، علائم بالینی به قسمت¬های بالا و کناری¬تر حفره شکم منتقل گردد، این موضوع می¬تواند در نحوۀ تشخیص آپاندیسیت حاد و مکان برش جراحی مؤثر باشد. مواد و روش‌ها: به منظـور بررسی مـوقعیت آناتومیـکی آپاندیس در زنان حامـله یک مطالعه به صورت توصیفی مقطعی بر روی 240 زن حامـله انجـام شد. در این بیمـاران هنگام جـراحی لاپاراتـومی یا سزارین موقعیت آناتومیکی آپاندیس نسبت به نقـطه مـک برنی ارزیابی گـردید. بیمـاران در دو گـروه فـول ترم (سن جنین 37 ≤ هفـته) و پری ترم (سن جنیـن 20-37 هفـته) تقسیـم شـدند. موقعیت قـرارگیری آپاندیس در 50 بیمـار دیگـر شامـل مـرد و زن غیـر حامله به عنوان گـروه کنتـرل مـورد مطالعه قرار گرفت. یافته‌ها: در 188 بیمار (3/78%) آپاندیس در محدوده برش مک برنی قرار داشت. در 52 بیمار (7/21%) مکان قرارگیری آپاندیس به فضای زیر کبد (28 بیمار) و فلنک راست (24 بیمار) تغییر یافته بود. در 46 بیمار سکوم در فضای زیر کبد و فلنک راست قرار داشت، فقط در 6 بیمار به طور واضح تغییر مکان قرارگیری آپاندیس به طرف بالا و کنارۀ راست حفرۀ شکم مشاهده گردید. مقایسه موقعیت آناتومیکی آپاندیس و سکوم در بیماران فول ترم و پری ترم با 50 بیمار گروه کنترل بر اساس آزمون کای اسکور دارای تفاوت آماری معنی¬دار نبود. نتیجه‌گیـری: موقعیت قرارگیری آپاندیس در زنان حامله با بزرگ شدن رحم معمولاً تغییر نمی¬کند. در اینگونه بیماران هنگام شک به آپاندیسیت حاد و بدون عارضه، مبنای آناتومیکی برای تشخیص بالینی و مکان برش جراحی مانند افراد غیر حامله بوده و ربع تحتانی راست شکم و نقطه مک برنی پیشنهاد می¬شود.


کلمات کلیدی به فارسی:
موقعیت آپاندیس، حاملگی، مک برنی


نویسندگان این مقاله:
دکتر مهدی اسکندرلونویسنده اصلیdreskandarlou@gmail.com
دکتر محمد علی سیف ربیعینویسنده فرعی
دکتر رامین مردانینویسنده فرعی
دکتر علیرضا نعمتینویسنده فرعی
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور