نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

عنوان شماره: زمستان 92
عنوان به فارسی: بررسی رابطه پرفوریشن آپاندیس و تأخیر در تشخیص آپاندیسیت حاد در بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سال¬های 1391-1389

فایل PDF این مقاله:
از صفحه: 48 تا صفحه: 53      

خلاصه به فارسی:
زمینه و هدف: ارتباط بین تأخیر در تشخیص آپاندیسیت حاد و خطر ایجاد پرفوراسیون آپاندیس هنوز به روشنی مشخص نیست. هدف این مطالعه بررسی بیماران آپاندکتومی شده از نظر تعیین فراوانی آپاندیسیت پرفوره در میان بیماران با تأخیر در تشخیص آپاندیسیت می¬باشد. مواد و روش‌ها: پـرونده 508 نفر از بیمارانی که در سال¬های 1391-1389 در بیمارستـان شهیـد بهشتـی کاشـان تحت عمل آپاندکتـومی قرار گرفتند، مـورد بررسی قـرار گـرفت و سن، جنس، نوع آپاندیسیت و مـدت زمانی که بیمـار قبل از عمـل آپاندکتومی علامت¬دار بوده است، ثبـت شد. در نهایت داده¬های به دست آمـده وارد نرم افـزار 16SPSS شـده و با آزمـون آمـاری فیشر و کای اسکوار مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: از 508 بیمـار مورد بـررسی 128 بیمـار (2/25%) آپانـدیسیت پرفـوره داشتند. میـزان پرفـوراسیون در گـروه بدون تأخیـر در تشخیـص آپاندیسیـت 9/28% و در گـروه با تأخیـر در تشخیـص آپانـدیسیت 1/14% بـود که از نظر آماری این اختلاف معنادار بود (P value


کلمات کلیدی به فارسی:
آپاندیسیت حاد، آپاندیسیت پرفوره، آپاندکتومی، تأخیر در تشخیص


نویسندگان این مقاله:
دکتر سعید نورینویسنده اصلی
دکتر مهدیه امیر بیکی تفتینویسنده فرعیmahdieh391@yahoo.com
دکتر عبدالحسین داوود آبادینویسنده فرعی
دکتر محمد رضا شریفنویسنده فرعی
دکتر محمد کاظم امیربیگی تفتینویسنده فرعی
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور