نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

عنوان شماره: تابستان 95
عنوان به فارسی: میزان آگاهی و اقدامات مراقبتی جراحان پس از فرو رفتن سوزن در حین جراحی

فایل PDF این مقاله:
از صفحه: 31 تا صفحه: 37      

خلاصه به فارسی:
زمینه و هدف: فـرو رفتن سوزن یا جسم تیز در پوست که در طی اقدامات تشخیصی یا درمانی اتفاق می¬افتد که به آن Needle - Stick Injury (N.S) گفته می¬شود. این اتفاق در حین اعمال جراحی برای جراحان به دفعات رخ می‌دهد، ولی در اغلب موارد به عنوان حادثه ‌کم اهمیت تلقی شده و علیرغم وجود پروتکل‌های کامل در مورد نحوه‌ اقدامات بعد از تماس، متأسفانه پیگیری مناسبی نمی¬شود. هدف از این مطالعه بررسی این موضوع بود که جراحان پس از ابتلا به این حادثه چه واکنشی داشته و تا چه میزان از اقدامات پیشگیری و درمان¬های پس از ابتلا حادثه فرو رفتن سوزن اطلاع داشته و به آن عمل می¬کنند. مواد و روش‌ها: این یک مطالعه‌ توصیفی – مقطعی (Cross – Sectional) است و در سال ۱۳۹۳ در 5 بیمارستان آموزشی درمانی تهران انجام شده است. جامعه‌ مورد مطالعه به صورت سرشماری شامل جراحان شاغلی بود که بطور قطع و یقین مورد حادثه فرو رفتن سوزن خونی قرار گرفته بودند. کلیه افراد با رضایت شخصی وارد مطالعه شده و به سوالات شفاهی پاسخ داده و پرسشنامه مخصوص را پر نمودند. برای ثبت داده‌ها و محاسبه میانگین¬ها انحراف معیار از نرم‌افزار ۲۲ SPSS استفاده شده است. در بررسی متغیرهای از آزمون¬های آماری خاصی استفاده نشد. یافته‌ها: تعـداد 318 نفـر جـراح، (66/55%) 177 نفـر مرد و (۳۴/۴۴%) ۱۴۱ نفر زن در مطالعه همکاری نمودند. میانگین سنی 95/8 ± 76/47 سال و سابقه جراحی03/7 ± 35/11 سال بود. تعداد ۲۹۱ نفر (59/۹۱%) واکسیناسیون کامل علیه هپاتیت B داشتند، سطح پوشش واکسیناسیون هپاتیت B در جراحان مرد 09/92% و در جراحان زن 78/90% بود. دفعات فرو رفتن سوزن در بین گروه مورد مطالعه حداقل 4 بار گزارش شد. پس از حادثه فرو رفتن سوزن تنها 92 نفر (9/28%) از جراحان بر اساس پروتکل استاندارد اقدام نموده بودند. 57 نفر (9/17%) به حادثه‌ هیچ توجهی نداشته و بقیه جراحان هم پیگیری و اقدامات ناقص انجام دادند. نتیجه‌گیـری: بیشتر جراحان مورد مطالعه حادثه فرو رفتن سوزن را یک اتفاق غیر مهم قلمداد کرده و اغلب در برخورد با آن پروتکل¬های بهداشتی موجود را رعایت نکرده و در مواجهه با بیماران آلوده از اصول مراقبتی درباره پیشگیری اطلاع کافی ندارند. بنظر می¬رسد که این موضوع به‌دلیل فقدان اطلاعات کافی در این زمینه بوده و نیاز به اجرای برنامه¬های بازآموزی برای این گروه احساس می¬شود.


کلمات کلیدی به فارسی:
جراح، فرورفتن سوزن، ایدز، هپاتیت B، هپاتیت C


نویسندگان این مقاله:
دکتر شعبان مهرورزنویسنده اصلی
دکتر سلیمان حیدرینویسنده فرعی
دکتر مهدی مرشدینویسنده فرعیDr.mahdimorshedi@gmail.com
دکتر مهدی عارفی نیانویسنده فرعی
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور