نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

عنوان شماره: بهار 96
عنوان به فارسی: بررسی تأثیر بلوک عصب پودندال بر کاهش درد بعد از هموروئیدکتومی

فایل PDF این مقاله:
از صفحه: 49 تا صفحه: 54      

خلاصه به فارسی:
زمینه و هدف: هموروئید یکی از شـایعترین بیماری¬های جراحی در ناحیـه آنورکتـال است که بـا درد و خـونریزی و خروج توده از ناحیه آنوس خود را بروز مـی¬دهـد و یکی از مهمترین دلایلی که باعث می¬شـود بیماران از انجام جراحـی خودداری نمایند، ترس از درد است. کنترل درد به ویژه در 24 ساعت اول بعد از عمل علاوه بر افـزایش رضـایت بیمـار منجـر بـه کاهش احتباس ادرار و یبوست نیز خواهد شد و کاهش درد باعث استقبال بیشتر بیماران از عمل جراحی خواهد شد. مطالعه ارائه شده بررسی تأثیر بلوک عصب پودندال بـر کـاهش درد بعـد از هموروئیـدکتومی در دو گـروه بلـوک شـده در کنار بیهوشی عمومی و بیهوشی عمومی به تنهایی می¬باشد. مواد و روش‌ها: در این مطالعه کارآزمایی بالینی دنباله¬ای از بیماران کاندید جراحی پری آنال تعداد 42 بیمار با میانگین سنی 35/40 انحراف معیار 20/25 که به طور اتفاقی به بیمارستان¬های بوعلی، رسالت و میلاد در تهران مراجعه کردند، به صورت تصادفی به دو گروه بیهوشی عمومی بـه همراه بلـوک عـصبی (21 نفـر) و بیهوشی عمومی (21 نفـر) تقسیم شدند. در گروه اول بیهوشی عمومی و بلوک عصب انجام شد و در گروه دوم بیهوشی عمومی به تنهایی انجـام شد سـپس نمـرات درد 6 و 24 ساعت بعد از عمل با روش Pain Scale Chart در هر گروه محاسبه شد. اعداد بدسـت آمـده بـا تـست آماری کای اسکوار مقایسه شدند و نتایج مورد ارزیـابی قـرار گرفتنـد. یافته‌ها: میانگین نمرات درد در 6 و 24 ساعت بعد از عمل درگروه بیهوشی عمومی و بلوک شده بـه ترتیـب برابـر بـا 4/2 و 7/2 و در گروه بیهوشی عمومی به تنهایی به ترتیب برابر با 23/3 و 05/3 بود. ارزش P در دو گروه در ساعات فوق برابر با 004/0 و048/0 و بـرای مقایسه کلی دو گروه 05/0 بود. نتیجه‌گیـری: طی این مطالعه مشخص شد که بلوک عصب پودندال باعـث کـاهش درد آشـکاری بعـد از هموروئیـدکتـومی در ساعات اول پس از عمل می¬شود.


کلمات کلیدی به فارسی:
بلوک عصب، درد، هموروئید


نویسندگان این مقاله:
دکتر مریم محسنینویسنده اصلیmohseni.maryam@yahoo.com
دکتر نیوشا مهدی نژادپورنویسنده فرعی
فاطمه امیرلونویسنده فرعی
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور