نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

عنوان شماره: بهار 96
عنوان به فارسی: بررسی ارتباط بین جنسیت، سن و محل زندگی با شیوع بیماری کوله سیستیت حاد و مزمن و کارسینوم کیسه صفرا در بیماران کوله سیستکتومی شده در بیمارستان امیرالمومنین زابل در سال 1394

فایل PDF این مقاله:
از صفحه: 55 تا صفحه: 60      

خلاصه به فارسی:
زمینه و هدف: کوله سیستیت به التهاب کیسه صفرا گفته می¬شود که اغلب به دلیل انسداد مجرای سیستیک به وسیله سنگ ایجاد می¬شود. بیماری¬های کیسه صفرا به صورت سنگ¬های صفراوی یا کارسینوم کیسه صفرا تظاهر پیدا می¬کنند و 10 تا 15 درصد از جمعیت بزرگسالان را تحت تأثیر خود قرار می¬دهند. هدف از این مطالعه بررسی شیوع کله سیستیت به صورت حاد، مزمن و کارسینوم کیسه صفرا در افراد مبتلا که تحت عمل جراحی قرار گرفتند، می¬باشد. مواد و روش‌ها: این مطالعه بر روی بیمارانی که در طول سال 1394 در بیمارستان امیرالمومنین زابل با تشخیص کله سیستیت بستری و تحت عمل جراحی قرار گرفته بودند، انجام گرفت. تقسیم¬بندی بیماران در سه گروه کله سیستیت حاد و مزمن و کارسینوم کیسه صفرا بر اساس یافته¬های جراحی و پاتولوژی بیمار براساس سن، جنس و محل زندگی افراد انجام گرفت و داده¬ها توسط آزمون مجذور کای و با استفاده از نرم افزار 21 SPSS تجزیه و تحلیل گردید. یافته‌ها: از 271 بیمـار بررسـی شـده در این مطالعه 199 (44/73 درصد) مـورد زن و 72 (56/26 درصد) مـورد مـرد، 131 (3/48 درصد) نفر روستایی و 140 (7/51 درصد) نفر شهرنشین بودند. 39 (3/51 درصد) مورد کله سیستیت مزمن، 124 (8/45 درصد) مـورد کله سیستیت حـاد و 8 (3 درصد) مورد مبتلا به کارسینوم کیسه صفرا بودند. بالاترین میزان شیوع کله سیستیت در سنین بین 40 تا50 سالگی (7/24%) مشاهده شد. نتیجه‌گیـری: بر اساس نتایج مورد مطالعه میزان کارسینوم کیسه صفرا در زنان بیشتر از مردان است و عمدتاً در مراحل پیشرفته تشحیص داده می¬شود، بنابراین بررسی پاتولوژیک همه نمونه¬های کوله سیستکتومی توصیه می¬شود.


کلمات کلیدی به فارسی:
سرطان کیسه صفرا، کله سیستیت، سن، جنسیت


نویسندگان این مقاله:
دکتر علیرضا ملک زادگاننویسنده اصلیmalekzadehgan@gmail.com
حمید رضائی گزیکنویسنده فرعی
علیرضا سرگزینویسنده فرعی
محمدمهدی سرگزی مقدمنویسنده فرعی
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور