نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

عنوان شماره: بهار 96
عنوان به فارسی: ارتباط حمایت اجتماعی ادراک شده با بهزیستی روانشناختی و سازگاری زناشویی در زنان مبتلا به سرطان پستان پس از ماستکتومی

فایل PDF این مقاله:
از صفحه: 61 تا صفحه: 69      

خلاصه به فارسی:
زمینه و هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین حمایت اجتماعی ادراک شده و مؤلفه¬های آن با بهزیستی روانشناختی و سازگاری زناشویی در زنان مبتلا به سرطان پستان، شش ماه پس از ماستکتومی بوده است. مواد و روش‌ها: طرح پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود و جامعه آماری شامل کلیه زنـان مبـتلا به سرطان پستان، که تحت جراحی قرار گرفته و برای پیگیری به درمانگـاه مرکز آموزشی درمانی و مرکز انکولوژی شهر شیراز در سال 1395 مراجعه نمودند، بود. نمونه مورد نظر 134 نفر بودند که به روش نمونه¬گیری در دسترس انتخاب شده و مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزارگردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه حمایت ادراک شده، پرسشنامه سازگاری زناشویی و پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده¬ها با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به شیوه همزمان در سطح معناداری 05/0 استفاده شد. یافته‌ها: نتایج تحلیل داده¬ها توسط آزمون رگرسیون خطی نشان داد که حمایت اجتماعی پیش¬بینی¬کننده سازگاری زناشویی و بهزیستی روانشناختی بوده است به این صورت که از بین ابعاد حمایت اجتماعی تنها حمایت خانواده توانسته است واریانس سازگاری زناشویی را به میزان 17/0 در سطح معناداری 001/0 پیش¬بینی کند. همچنین از بین ابعاد حمایت اجتماعی حمایت خانواده توانسته است واریانس بهزیستی روان شناختی را در سطح معناداری 01/0 پیش¬بینی کند. یافته¬ها نشان می¬دهد که متغیر بهزیستی روان شناختی با ابعاد حمایت خانواده (ضریب همبستگی برابر با 52/0) و افراد مهم (ضریب همبستگی برابر با 42/0) رابطه مثبت و معناداری دارد. همچنین متغیر سازگاری با ابعاد حمایت خانواده، حمایت دوستان و افراد مهم به ترتیب با ضرایب همبستگی 80/0، 21/0 و 61/0 رابطه مثبت و معناداری دارد. نتایج نشان می¬دهد که بین دو متغیر بهزیستی روان شناختی و سازگاری زناشویی با ضریب همبستگی 80/0 در سطح 05/0 رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. نتیجه‌گیـری: این پژوهش نشان¬دهنده نقش مؤثر حمایت اجتماعی در پیش¬بینی سازگاری زناشویی و بهزیستی روانشناختی در زنان مبتلا به سرطان پستان بود که در مشاوره روانشناختی و درمان در این بیماران بایستی مد نظر قرار گیرد.


کلمات کلیدی به فارسی:
بهزیستی روانشناختی، سازگاری زناشویی، حمایت اجتماعی ادراک شده


نویسندگان این مقاله:
نفیسه دم ریحانینویسنده اصلی
دکتر ساره بهزادی پورنویسنده فرعیsarebehzadi@gmail.com
دکتر صدیقه طهماسبینویسنده فرعی
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور