نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

عنوان شماره: پاییز 88
عنوان به فارسی: بررسی ده سال تولید علم جراحان ایران بر اساس پایگاه اطلاعاتی آی.اس.آی* از سال 1998 تا 2007

فایل PDF این مقاله:
از صفحه: 71 تا صفحه: 78      

خلاصه به فارسی:
زمینه و هدف: در این مقاله با بهره‌گیری از روش کتاب‌سنجی به بررسی ده سال وضعیت تولیدات علمی جامعه جراحان ایران در پایگاه اطلاعاتی آی.اس.آی پرداخته شده است. مواد و روش‌ها: داده‌های این پژوهش با استفاده از پایگاه اطلاعاتی آی.اس.آی گردآوری شده است. پایگاه اطلاعاتی آی.اس.آی قسمت‌های مختلفی دارد که از سه بخش آن یعنی SCI, SSCI, Art & Humanities جهت گردآوری داده‌ها استفاده شده است. جهت این کار اصطلاح جراحی در مکان کلید واژه و محدود به ایران وارد گردید و نتایج به دست آمده را به وسیله موتور آنالیز این پایگاه تحلیل و سپس داده‌ها با نرم‌افزار اکسل جهت تحلیل بیشتر مورد استفاده قرار گرفت. یافته‌ها: 67% تولیـدات علمـی در حـوزة جـراحی به وسیله ده دانشـگاه صورت گرفته است که در این میان دانشگاه علوم پزشکـی تهـران با تولیـد 126 مـدرک (1/17%) در صـدر قـرار دارد و دانشـگاه علـوم پزشکـی شیـراز با تولیـد 81 مـدرک (11%) از تولیـدات علمـی حـوزة جـراحی در رتبـة دوم قـرار دارد. بیشتـرین مشـارکـت بیـن‌المللی پـژوهشگـران کشـورمـان با پژوهشـگران کشورهای ایالات متحـده آمـریکا می‌باشد که تعـداد 59 مقـاله (8%) از تولیـدات علمی در این حوزه را به خود اختصـاص داده است. مجـله Transplantation Proceedings 276 مـدرک (3/37%) از تولیـدات علمی کشـورمان را به چـاپ رسانده است در جایگاه اول قـرار دارد. پژوهشگران کشورمان 87% پژوهش‌ها را پیرامون سه موضوع Transplantation با 281 مـدرک (38%)، Immunology با 277 مـدرک (5/37%) و Clinical Neurology با 86 مدرک (6/11%) به ترتیب در رتبه‌های اول تا سوم قرار دارند. نتیجه‌گیـری: نتایج این پژوهش نشان داد که روندی صعودی در تولید علم محققان کشورمان در این حوزه وجود دارد. همچنین این پژوهش، پژوهش‌های محققان ایرانی را تا پایان سال 2007 بر اساس داده‌های پایگاه اطلاعاتی آی.اس.آی مورد بررسی قرار داده است بنابراین می‌توان انتظار داشت که مقالات بیشتری به وسیله محققان ایرانی منتشر شده باشد که در این پایگاه پوشش داده نشده است. لازم است پژوهشی راجع به چاپ در مجلات غیر آی.اس.آی صورت گیرد تا بهتر بتوان نقشه علمی محققان ایرانی را در این زمینه ترسیم نمود.


کلمات کلیدی به فارسی:
تولید علم، جراحان ایران، پایگاه اطلاعاتی آی.اس.آی


نویسندگان این مقاله:
رحیـم علیجانینویسنده اصلیalijanir@pnu.ac.ir
نورالله کـرمی نویسنده فرعی
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور