نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

عنوان شماره: پاییز 88
عنوان به فارسی: مقایسة نتایج سه روش جراحی آرتروپلاستی در بیماران مبتلا به آنکیلوز مفصل تمپورومندیبولار

فایل PDF این مقاله:
از صفحه: 26 تا صفحه: 31      

خلاصه به فارسی:
زمینه و هدف: آنکیلـوز مفصل تمپـورومندیبولار [Temporomandibular (TMJ)] علاوه بر محـدودیت باز شدن دهـان باعث بهداشـت ضعیف دهان، آبسة دندان و ایجـاد دفـرمیتی و غیـرقرینگی در ناحیة صورت می‌شود. علیـرغم اینکه در رابطه با کارایی روش‌های مختلف آرتـروپلاستی TMJ تحقیقـات متعـددی انجـام شـده اسـت، ولی کمـاکان در مـورد بهتـرین روش ترمیـم آنکیلوز TMJ اختـلاف نظر وجـود دارد. هـدف از انجـام این مطالعـه، مقایسـه سه روش جـراحی استفـاده از گـرافت کـوستوکنـدرال )] (CCG [Costo-Chondral Graft،گرافت با استفاده از فاسیای تمپـورال وگرافت با به کارگیری پروتز سیلیکون در درمان آنکیلوز مفصل تمپورومندیبولار می‌باشد. مواد و روش‌ها: طی سال‌های 1376 الی 1386 تعداد 34 بیمار که با تشخیص آنکیلوز TMJ در بیمارستان حضرت فاطمه (س) بستری شده و تحت جراحی آرتروپلاستی Interpositional Gap قرار گرفته بودند‌، وارد مطالعه شدند. از این تعداد 10 بیمار با روش CCG، 10 بیمار با روش اینترپوزیشن با پروتز سیلیکون و 14 بیمار با روش آرتروپلاستی با فاسیای تمپورال تحت جراحی آرتروپلاستی قرار گرفتند. نتایج سه روش فوق پس از پیگیری حداقل 7 ماهه مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت. جهت مقایسة نتایج جراحی در گـروه‌های مختلف بیماران (داده‌های کیفی - اسمی دوحالته) از آزمون کای‌اسکور استفاده شد. یافته‌ها: شایعترین علت آنکیلوز در مطالعة حاضر تروما (9/52%) بوده است. 19 بیمار عمل جراحی دو طرفه داشته‌اند که در 12 بیمار (2/63%) عمل جراحی با شکست و در 7 بیمار (8/36%) با موفقیت همراه بوده است. در مجموع 29 بیمار از فیزیوتراپی استفاده کرده‌اند، که از این تعداد در 12 بیمار (4/41% ) عمل جراحی با شکست و در 17 بیمار (6/58%) با موفقیت همراه بوده است. 5 بیمار نیز بدون فیزیوتراپی پیگیری شده‌اند که از این تعداد، نتیجة درمان در 4 بیمار (80%) با شکست و در یک بیمار (20%) با موفقیت همراه بوده است. نتیجه‌گیـری: در مقایسة نتایج اعمال جراحی یکطرفه و دو طرفه موفقیت عمل جراحی یک طرفه بصورت معنی‌داری بیشتر بوده است (P = 0.03)، در حالیکه بطور کلی میزان موفقیت سه روش جراحی مذکور یکسان بوده و مقایسة نتایج اعمال جراحی با یا بدون فیزیوتراپی نیز بیانگر تفاوت معنی‌دار آماری بین گروه‌ها نبوده


کلمات کلیدی به فارسی:
آنکیلوز مفصل تمپورومندیبولار، آرتروپلاستی، گرافت کوستوکندرال، فاسیای تمپورال، پروتز سیلیکون


نویسندگان این مقاله:
دكتر محمد اسماعيل حسنينویسنده اصلیM.E.HASSANIMD@Yahoo.com
دكتر سيد کمال فروتننویسنده فرعی
دكتر نوراحمد لطيفي نویسنده فرعی
دكتر هادي نمازينویسنده فرعی
دکتر سيد جابر موسوي نویسنده فرعی
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور