نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

عنوان شماره: بهار 92
عنوان به فارسی: بررسی آگاهی و عملکرد زنان مراجعه کننده به بیمارستان الزهرا (س) درباره سرطان پستان و روش‌های غربالگری آن در سال 90-1389

فایل PDF این مقاله:
از صفحه: 50 تا صفحه: 58      

خلاصه به فارسی:
زمینه و هدف: غربالگری سرطان و تشخیص به موقع آن یکی از راه‌های مؤثر در کاهش مرگ و میر و کاهش هزینه‌ها می‌باشد. آگاهی در مورد علایم سرطان پستان دلیل مهمی برای کشف زودرس بیماری است. مواد و روش‌ها: مطالعه توصیفی حاضر بر روی400 نفر از زنان مراجعه‌کننده به بیمارستان الزهراء (س) انجام‌ و نمونه‌ها به روش در دستـرس و آسان جمـع‌آوری گـردید. روش جمـع‌آوری اطلاعات پـرسشنامه‌ای حاوی سه قسمت، مشخصـات دموگـرافیک زنان (13 سـوال)، آگـاهی (16 سوال) و عملکـرد (4 سوال) بـوده ‌است. پایایی و روایی پرسشنـامه تأیید گـردید. داده‌ها توسط نرم افزار 16 SPSS تجزیه و تحلیل شد و برای مقایسه از آزمون‌های t-test ANOVA, و ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید. یافته‌ها: میانگین‌ سن افراد مورد مطالعه 44/6±07/48 سال و میانگین نمره آگاهی آنها 98/2±16/5 بود. 2/57 درصد از افراد آگاهی کمی داشتند و تنها 5/4 درصد آگاهی بالا داشتند. انجام خودآزمایی و ماموگرافی به عنوان عملکرد افراد به ترتیب 8/43 و 25/23 درصد بود. بین سن با میانگین نمره آگاهی همبستگی مستقیم وجود داشته، (017/0P =). کسانی که خودآزمایی پستان و ماموگرافی را انجام می‌دادند نسبت به سایر افراد، نمره آگاهی بالاتری داشتند (05/0P


کلمات کلیدی به فارسی:
سرطان پستان، غربالگری


نویسندگان این مقاله:
دکتر مریم اصغرنیانویسنده اصلی
دکتر رویا فرجینویسنده فرعیroyafaraji1371@yahoo.com
دکتر زیبا ظهیرینویسنده فرعی
فاطمه سلامتنویسنده فرعی
سیده مریم موسوی چهاردهنویسنده فرعی
سحر صفتینویسنده فرعی
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور