نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

عنوان شماره: پاییز 94
عنوان به فارسی: بررسی اپیدمیولوژیک سوختگی های مراسم چهارشنبه سوری 1393 در مرکز سوانح سوختگی شهید مطهری تهران

فایل PDF این مقاله:
از صفحه: 61 تا صفحه: 67      

خلاصه به فارسی:
زمینه و هدف: چهارشنبه سوری یکی از جشن¬های ایرانی است که در شب آخرین چهـارشنبه سال (سه شنبه شب) برگـزار می¬شود. متأسفانه در سال¬های اخیر مراسم سنتی و زیبای این شب رنگ دیگری به خود گرفته و تبدیل به بازی¬های خطرناک با مواد منفجره و محترقه گردیده است .هدف ما در این مطالعه بررسی اپیدمیولوژیکی از سوختگی¬های این مراسم در بیمارستان سوانح سوختگی شهید مطهری بوده است. مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر مطالعه¬ای مقطعی است که به بررسی اپیدمیولوژیکی سوختگی¬ها در مراسم چهارشنبه سوری سال 1393 در مراجعین به بیمارستان سوانح و سوختگی شهید مطهری می¬پردازد. جامعه پژوهش شامل کلیه افراد مراجعه¬کننده به این مرکز در شب چهارشنبه سوری می¬باشد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه¬ای دو قسمتی حاوی اطلاعات دموگرافیک و عوامل مربوط به سوختگی بوده است. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار SPSS استفاده شده است. یافته‌ها: نتایج نشان داد که بیشترین درص‍د از ‌مراجعین در س‍ن‍ی‍ن‌ 20-16 س‍ال‌ ق‍رار داش‍ت‍ن‍د و ب‍ی‍ش‍ت‍ری‍ن‌ م‍ی‍زان‌ س‍وخ‍ت‍گ‍ی‌ در م‍ردان‌ (81 درص‍د)، ب‍ی‍ش‍ت‍ری‍ن‌ ف‍ـراوان‍ی‌ س‍وخ‍ت‍گ‍ـی‌ در م‍ح‍ص‍ل‍ی‍ن‌ دب‍ی‍رس‍ت‍ان‍ی‌، ب‍ی‍ش‍ت‍ری‍ن‌ س‍اع‍ات‍ی‌ ک‍ه‌ در آن‌ س‍وخ‍ت‍گ‍ی‌ رخ‌ داده‌ بود 22-20 ب‍وده‌ (76 درصد) و ب‍ی‍ش‍ت‍ری‍ن‌ م‍ک‍ان‌ (81 درصد) خ‍ارج‌ از خ‍ان‍ه و در اماکن عمومی‌ ب‍وده‌ اس‍ت‌. ب‍ی‍ش‍ت‍ری‍ن‌ درصد‌ س‍وخ‍ت‍گ‍ی‌ در بازه 25-1 درصد سوختگی بوده ک‍ه‌ ش‍ام‍ل‌ ۹۰ درص‍د م‍وارد م‍ی‌¬ش‍د. ش‍ای‍ع¬ت‍ری‍ن‌ ع‍ل‍ت‌ س‍وخ‍ت‍گ‍ی‌ ن‍اش‍ی‌ از م‍واد م‍ح‍ت‍رق‍ه‌ ب‍وده‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ ب‍ی‍ش‍ت‍رین م‍واد م‍ح‍ت‍رق‍ه‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ ش‍ده‌ ترقه (44 درصد)، نارنجک (43 درصد) از ن‍وع‌ دس‍ت¬س‍از ب‍وده‌ان‍د. بیشترین ماده محترقه که منجر به سوختگی در گروه-های سنی20-6 و محصلین بوده ترقه و در گـروه¬های سنی 45-21 نارنجـک بوده است. ب‍ی‍ش‍ت‍ری‍ن‌ ان‍دام‌ درگ‍ی‍ر اندام فوقانی (س‍ر و ص‍ورت‌ و دست) ب‍ا 46 درص‍د ب‍ود. اف‍راد م‍راج‍ع‍ه‌¬ک‍ن‍ن‍ده ‌(65 درص‍د) ب‍ه‌ ص‍ورت‌ س‍رپ‍ای‍ی‌ و (35 درصد) منجر به بستری شده است که از این میزان بستری یک مورد منجر به قطع عضو (دست) و متأسفانه یک مورد منجر به فوت شده است. نتیجه‌گیـری: بروز اغلب حوادث از جمله حوادث چهارشنبه سوری را می¬توان جلوگیری کرد. باید کودکان و نوجوانان را تشویق کرد که از حوادث درک خوبی داشته باشند. باید به آنها آموزش داد که آنها در مقابل مواد محترقه و منفجره و آتش¬بازی آسیب¬پذیر هستند. آموزش آسیب¬پذیری در مقابل خطرات مذکور از اهمیت خاصی برخوردار است.


کلمات کلیدی به فارسی:
سوختگی، چهارشنبه سوری


نویسندگان این مقاله:
دکتر مصطفی ده مرده ئینویسنده اصلی
ریحانه مختارینویسنده فرعیReyhaneh1987M@Yahoo.com
علی ده مرده ئینویسنده فرعی
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور