نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

عنوان شماره: پاییز 94
عنوان به فارسی: بررسی ارتباط بین عوارض مادری و نوزادی با خونریزی واژینال در نیمه اول حاملگی

فایل PDF این مقاله:
از صفحه: 20 تا صفحه: 26      

خلاصه به فارسی:
زمینه و هدف: خونریزی واژینال طی بارداری، عارضه نسبتاً شایعی است که در یک چهارم حاملگی¬ها مشاهده می¬شود. تقریباً نیمی از آنها سقط می¬شود و در بقیه موارد تداوم بارداری، با افزایش خطر عواقب نامطلوب نظیر زایمان زودرس، تولد نوزاد با وزن کم، مرگ و میر پری ناتال همراه می¬باشد. هدف از این مطالعه تعیین ارتباط بین خونریزی واژینال در نیمه اول حاملگی با عوارض نامطلوب حاملگی می¬باشد. مواد و روش‌ها: این مطالعه گذشته¬نگر بر روی 200 نفر از زنان باردار با حاملگی تک قلوی بالای 20 هفته در دو گروه مشابه 100 نفر دارای خونریزی واژینال (هرگونه خونریزی واژینال یا ترشح خون آلود با منشاء دستگاه تناسلی که از واژن خارج شود) در نیمه اول حاملگی (بیست هفته تمام از اولین روز آخرین قاعدگی)، به عنوان گروه مورد و فاقد خونریزی به عنوان گروه کنترل در سال 1389 انجام شد. دو گروه از نظر خصوصیات دموگرافیک نظیر سن، شغل، میزان سواد و تعداد زایمان همسان¬سازی شدند، عوارض مادری و نوزادی (زایمان زودرس، مرگ داخل رحمی، مرگ و میر پری ناتال، عوارض جفتی، آپگار دقیقه اول و پنجم، ناهنجاری-های آشکار مادرزادی حاملگی) از مادر و پرونده استخراج شد. جهت گزارش نتایج با استفاده از نرم افزار 16 SPSS، فراوانی و درصد و جهت بررسی ارتباط متغیرها بین دو گروه از آزمون کای دو استفاده شد. یافته‌ها: در مطالعه حاضر کلیه عـوارض نامطلـوب مادری و نـوزادی در گـروه دارای خـونریزی بالاتـر از گـروه فاقد خونریزی بوده اسـت. اما این خطـر افـزایش یافته از نظر آماری در مـوارد سزارین (050/0=P) ( 5/3-2/1CI=)، مـرگ و میـر پری ناتـال (011/0=P) (18/25-30/1CI=)، وزن کـم هنگام تولـد (042/0=P) ( 13/5-07/1CI=) و زایمان زودرس (001/0=P) (22/9-36/1CI=) معنادار بوده بطوری که شانس خطر بروز سزارین 8/1 برابر، وزن زیر 2500 گرم نوزاد 3/2 برابر، وزن زیر 1500 گرم نوزاد 6/2 برابر، ناهنجاری¬های مادرزادی 5/2 برابر، عوارض جفتی 6/2 برابر، مرگ جنینی 1/3 برابر، زایمان زودرس 5/3 برابر، آپگار پایین دقیقه اول 3/7 برابر و دقیقه پنجم 1/4 برابر و میزان مرگ و میر پری ناتال 6/5 برابر در گروه خونریزی بیشتر از گروه شاهد بوده است. نتیجه‌گیـری: خونریزی واژینال در در نیمه اول حاملگی با عوارض بیشتر مادری و نوزادی نسبت به گروه فاقد خونریزی برخوردار است.


کلمات کلیدی به فارسی:
خونریزی واژینال، نیمه اول بارداری، نوزاد


نویسندگان این مقاله:
دکتر مرضیه مهرافزانویسنده اصلی
دکتر سودابه کاظمینویسنده فرعیdrsodabehkazemi@gmail.com
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور