نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

عنوان شماره: پاییز 94
عنوان به فارسی: مقایسه پاسخ درمانی تک دوز و دوز دوگانه متوترکسات برای درمان بارداری خارج از رحم

فایل PDF این مقاله:
از صفحه: 27 تا صفحه: 36      

خلاصه به فارسی:
زمینه و هدف: لانه گزینی بلاستوسیت در خارج از حفره رحم را حاملگی نابجا می¬نامند. یکی از روش¬های درمانی طبی مناسـب برای بارداری نابجا، تجـویز متوترکسات می¬باشد. متوترکسات با سه پروتکل تک دوز، دوز دوگانه و دوز چندگانه تجویز می-گردد. هدف از این مطالعه مقایسه پاسخ درمانی تک دوز متوترکسات با دوز دوگانه آن می¬باشد. مواد و روش‌ها: مطالعه حاضر به روش کارآزمایی بالینی دوسوکور بر روی زنان 50-15 ساله با بارداری نابجا صورت گرفت. معیارهای ورود به مطالعه شامل زنان مبتلا به حاملگی نابجای لوله¬ای بود که توده آدنکسال آنها حداکثر 4 سانتی¬متر و کمتر بوده و سطح β-hCG تیتراژ زیر 15000 داشتند. بیماران به صورت تصادفی ساده در دو گروه قرار گرفتند. گروه اول تحت درمان با تک دوز متوتروکسات و گروه دوم تحت درمان با دوز دوگانه قرار گرفت. سطح تیتراژ β-hCG در فواصل تعیین شده و میزان موفقیت، طول دوره درمان و عوارض جانبی متوترکسات در افراد ثبت گردید و در نهایت تغییرات سطح β-hCG در مقاطع زمانی مورد مطالعه بین دو گروه با مقایسه میانگین¬ها به صورت تکراری ((Repeated Measurement Test مقایسه شد. یافته‌ها: بین دو گـروه از نظـر میانگین سنی، شاخص تودۀ بدنی، پاریتی، سابقه سقـط خودبخـودی، بارداری خـارج از رحـم، القـای تخمک¬گذاری، IVF، شکایت اولیه، میانگین سن بارداری و میانگین قطر توده نابجا تفاوت آماری معنی¬داری وجود نداشت. ولی بین میانگین سطح تیتراژ β-hCG اولیه بین دو گروه تفاوت آماری معنی¬داری وجود داشت (005/0P=). در نهایت مشخص شد که اختلاف آماری معنی¬داری بین میزان موفقیت درمان در دو گروه وجود ندارد (722/0P=) و بین میانگین روزهای پیگیری موارد موفق درمان در دو گروه نیز تفاوت آماری معنی¬داری مشاهده نشد (220/0P=). توزیع فراوانی انواع عوارض جانبی در موارد موفق درمان نیز در دو گروه تفاوت آماری معنی¬داری نداشت (درد شکم 313/0P=، علایم روده¬ای – معده¬ای 803/0P=، موکوزیت دهان 269/0P=، ریزش مو 357/0P=، افزایش آنزیم¬های کبدی 238/0P=). نتیجه‌گیـری: در درمان بارداری خارج از رحم، دوز دوگانه متوترکسات در بیماران با تیتراژ اولیه بالاتر β-hCG، کارآیی و ایمنی برابری با تک دوز متوترکسات در بیماران با تیتراژ اولیه پایین¬تر β-hCG دارد. بنابراین در بیماران با تیتراژ بالاتر β-hCG، دوز دوگانه و در بیماران با تیتراژ پایین¬تر β-hCG، تک دوز پیشنهاد می¬شود.


کلمات کلیدی به فارسی:
متوترکسات، بارداری خارج از رحم، تک دوز، دوز دوگانه


نویسندگان این مقاله:
دکتر رویا فرجینویسنده اصلی
دکتر آیدین رئوفی نیانویسنده فرعیh_fertility@gums.ac.ir
فاطمه سلامتنویسنده فرعی
دکتر حلیم فهیم زادهنویسنده فرعی
دکتر سهراب آقازادهنویسنده فرعی
محمدحسین آقازادهنویسنده فرعی
علی آقازادهنویسنده فرعی
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور