نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

عنوان شماره: تابستان 96
عنوان به فارسی: اثر سلول های بنیادی اتوگرافت مشتق از چربی در میزان آنژیوژنز فلپ پوستی راندوم در مدل حیوانی موش صحرائی

فایل PDF این مقاله:
از صفحه: 45 تا صفحه: 53      

خلاصه به فارسی:
زمینه و هدف: نکروز فلپ ناشی از جریان خون ناکافی یک عارضه مشترک در عمل¬های جراحی ترمیمی است. از آنجا که پتانسیل رگ¬زایی سلول¬های بنیادی ثابت شده است، هدف از این مطالعه بررسی اثر سلول¬های بنیادی اتوگرافت مشتق از چربی درمیزان آنژیوژنز فلپ پوستی راندوم در مدل حیوانی موش صحرائی می¬باشد. مواد و روش‌ها: این مطالعه تجربی در سال 1394 در آزمایشگاه حیوانات بیمارستان حضرت فاطمه(س) انجام گرفته است. در این مطالعه 24 موش صحرائی مذکر نژاد اسپراگ داولی (Sprague-Dawley) با وزن حدود 300-350 گرم پس از بیهوشی به دو گروه 12 تایی تقسیم شدند. در گروه مطالعه سلول¬های بنیادی اتوگرافت از بافت چربی ناحیه اینگوینال تهیه و کشت داده شد و سپس در پایه فلاپ راندوم بصورت زیرجلدی تزریق گردید و در گروه کنترل نرمال سالین تزریق شد. در روزهای 7 و 14 فتوگرافی برای تعیین میزان نکروز فلپ تهیه گردید و سپس در روز چهارده پایه فلپ برای بررسی هیستوپاتولوژی و شمارش تعداد مویرگ¬ها نمونه برداری شد. در پایان اطلاعـات با استفاده از نرم افزار 19 SPSS و آزمـون¬های تی مقایسه میانگین نمونه¬های زوجی و تی مقایسه میانگین¬های دو گروه مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: نتایج مقایسه بین دو گروه نشان داد میانگین سطح زنده فلپ در روز هفتم در گروه سلول بنیادی 095/1±592/10 و در گروه کنترل 23/2±793/5 و در روز چهاردهم به ترتیب 934/0±760/10 و 107/2±519/5 بود که اختلاف آنها معنادار بوده است (001/0 P


کلمات کلیدی به فارسی:
سلول بنیادی مشتق از چربی، آنژیوژنز، فلپ راندوم


نویسندگان این مقاله:
دکتر حسام شبیرینویسنده اصلی
دکتر حسین اکبرینویسنده فرعیhakbari1339@yahoo.com
دکتر محمدجواد فاطمینویسنده فرعی
دکتر محسن صابرینویسنده فرعی
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور