نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

عنوان شماره: تایستان 91
عنوان به فارسی: بررسی مقایسه‌ای دو داروی لیدوکائین و پتیدین در بی‌حسی نخاعی، در ایجاد احتباس ادراری پس از جراحی آنورکتال

فایل PDF این مقاله:
از صفحه: 29 تا صفحه: 35      

خلاصه به فارسی:
زمینه و هدف: احتباس ادراری با شیوع حدود 70% از عوارض شایع پس از اعمال جراحی می باشد که با نوع عمل جراحی، نوع ماده بی‌حس‌کننده و نوع مواد آنالژزیک ارتباط بسیار نزدیکی دارد. رابطه نزدیکی بین پاسخ اتونوم و احتباس ادراری وجود دارد. هدف این مطالعه بررسی اثرات داخل نخاعی لیدوکائین و پتیدین در شیوع احتباس ادراری در بیماران کاندید جراحی انتخابی آنورکتال می‌باشد. مواد و روش‌ها: شصت بیمار کاندید جراحی انتخابی آنورکتال به دو گروه مساوی تقسیم شدند. در گروه کنترل، پنجاه میلی‌گرم لیدوکائین پنج درصد داخل نخاعی و در گروه تحت مطالعه، پنجاه میلی‌گرم پتیدین داخل نخاع تزریق شد. اطلاعات شامل تغییرات فشار خون، ضربان قلب، اشباع اکسیژن خون شریانی، زمان اولین خروج ادرار و عدد درد، جمع‌آوری گردید. در نهایت داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS ویرایش 16 و با کمک تست‌های توصیفی NPAR و Mann-whitney U در سطح معنی‌داری 05/0 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: بین دو گـروه از نظر تغییـرات فشـار خون، ضربان قلـب، اشبـاع اکسیژن خون شریانی، اولیـن خروج ادرار، لرز پس از عمل و میـزان رضایت بیمـاران تغییـرات معنی‌داری مشاهده نشد. حرکات روده و اولیـن خـروج گاز در گـروه پتیدین زودتر مشاهده شد (029/0 P-value =). نتیجه‌گیـری: لیدوکائین و پتیدین در ایجاد عوارض بعد از عمل از جمله احتباس ادراری در جراحی‌های آنورکتال تفاوت چندانی با هم ندارند.


کلمات کلیدی به فارسی:
احتباس ادراری، لیدوکائین، پتیدین، جراحی آنورکتال


نویسندگان این مقاله:
دکتر عبدالرضا نجفی انارکینویسنده اصلی
دکتر حمیدرضا علیزاده اطاقورنویسنده فرعیdrhralizade@yahoo.com
دکتر سید عباس میرمالکنویسنده فرعی
میترا پژماننویسنده فرعی
دکتر مریم حاجیلونویسنده فرعی
دکتر کامیار اژدرینویسنده فرعی
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور