نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

عنوان شماره: زمستان 89
عنوان به فارسی: مقایسة نتایج جراحی سینوس پایلونیدال به روش «بستن اولیه» با « روش باز»

فایل PDF این مقاله:
از صفحه: 45 تا صفحه: 52      

خلاصه به فارسی:
زمینه و هدف: هدف از انجام این مطالعه مقایسه نتایج جراحی سینوس پایلونیدال با دو روش «بستن اولیه» با « روش باز» می‌باشد. مواد و روش‌ها: کلیه بیمـاران مبتلا به سینـوس پایلـونیدال مراجعه کننده به درمانگاه جراحی بیمارستان دکتر شریعتی در سال 1387-1386 در یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی وارد شدند. در تمامی بیماران خارج کردن بافت‌های ناسالم همراه با بستن در خط وسط (بستن اولیه، N=40) یا برداشتن بافت‌ها بدون ترمیم (روش باز، N=40) صورت می‌گرفت. بیماران با آبسه پایلونیدال از مطالعه خارج می شدند. پیامدهای مهم شامل طول مـدت بستـری در بیمارستان، طول مدت بهبودی کامل زخم، طول مدت دوری از کار، درد پس از عمل، میزان رضایت بیماران و میـزان عـود بودند. یافته‌ها: اکثـر بیمـاران مذکـر بودند (50/87/0%). طول مدت بستری در بیمارستان اختلاف معنی‌داری نداشت. میانگین طول مدت دوری از کار در جراحی به روش بستن اولیه (73/1±65/8 در برابر33/2±53/11روز، 001/0 P=) و طول مدت بهبودی کامل (92/0±43/3 در برابر 79/0±3/5 روز، 001/0 P=) به میـزان معنی‌داری کوتاهتر بودند، اما اختلاف معنی‌داری در طول مدت بستری و تعداد ویزیت‌ها مشاهده نشد. در جراحی به روش بستن اولیه میانگیـن شدت درد در روز اول (5/6±75/37 در برابر 06/5±63/43، 001/0 P=)، روز دوم (66/6±75/26 در برابر 48/5±63/34، 001/0P=)، روز سـوم (05/6±25/18 در برابر 88/6±88/27، 001/0P=) و روز هفتـم (85/3±45/8 در برابر 19/6±88/17، 001/0 P=) پس از عمـل به میزان معنی‌داری کمتـر بود. فراوانی بروز عارضه و نیاز به تکـرار عمل جـراحی در دو گـروه اختلاف معنی‌داری نداشتند. میانگین میزان رضایت بیماران در گروه جراحی به روش بستن اولیه (53/0±15/4 در برابر 5/0±6/3، 001/0 P=) بیشتـر بود. نتیجه‌گیـری: براساس نتایج این مطالعه، خارج کردن و بستن اولیه، روشی برتر برای درمان بیماران مبتلا به سینوس پایلونیدال است. این روش با مزایایی همچـون میانگین کوتاهتر طول مدت دوران دوری از کار، بهبودی سریعتر زخم، کمتر بودن درد پس از عمل و رضایت بیشتر بیماران با عوارض و عـود مساوی در مقایسه با روش باز همراه است.


کلمات کلیدی به فارسی:
سینوس پایلونیدال، نتایج، عوارض


نویسندگان این مقاله:
دکتر علی غفورینویسنده اصلیaghafouri@sina.tums.ac.ir
دکتر بابک حاجی براتینویسنده فرعی
دکتر حسین محمودزادهنویسنده فرعی
دکتر ژامک خورگامینویسنده فرعی
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور