نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

عنوان شماره: زمستان 89
عنوان به فارسی: بررسی فراوانی اختلال شناختی در سالمندان، قبل و بعد از عمل جراحی در بخش‌های جراحی بیمارستان‌های آموزشی همدان

فایل PDF این مقاله:
از صفحه: 9 تا صفحه: 17      

خلاصه به فارسی:
زمینه و هدف: بروز بالای دلیریوم بعد از عمل به دنبال جراحی انتخابی غیر قلبی (54- 4%)، یک سرآغاز بالینی سودمند برای مطالعه ارتباط آن با اختلالات شناختی و عملکردی بعد از عمل ارائه می‌کند. مطالعه حاضر با هدف بررسی شیوع اختلال شناختی در ساللمندان، قبل و بعد از عمل جراحی در بخش‌های جراحی بیمارستان‌های آموزشی همدان انجام شد. مواد و روش‌ها: در این مطالعه توصیفی تحلیلی 160 نفر از سالمندان مراجعه کننده به بخش‌های جراحی بیمارستان‌های آموزشی همدان در یک مقطع زمانی یک ساله (زمستان 87 تا زمستان 88) مورد بررسی قرار گرفتند. برای هر بیمار پرسشنامه‌ای شامل سن، جنس، نوع عمل جراحی، نوع بیهوشی و طول مدت بیهوشی تکمیل گردید. برای بررسی وضعیت شناختی، بیماران قبل از عمل جراحی و سه روز بعد از آن توسط پرسشنامه (Mini Mental State Examination) MMSE مورد ارزیابی قرار گرفتند. در پرسشنامه مذکور نمره 30 نمره کامل، نمره زیر 25 نشان دهنده احتمال تخریب شناختی و زیر 20 نشان دهنده تخریب قطعی می‌باشد. یافته‌ها: میانگین سنی بیماران مورد مطالعه 80/5±40/75 سال بود. بیشتر این بیماران (6/35%) در گروه سنی 71 تا 75 سال و مرد (5/67%) بودند. نمره MMSE قبل از عمل جراحی در 6/75% بیماران؛ بالای 25، در 9/16%؛ 20 تا 25 و در 5/7% بیماران؛ کمتر از 20 بود. این نمره بعد از عمل جراحی در 5/52% بیماران؛ بالای 25، در 8/28%؛ 20 تا 25 و در 7/18% بیماران؛ کمتر از 20 بود. تفاوت معنی‌داری بین درصد افرادی که قبل از عمل نمره کمتر از 20 دریافت کرده بودند و بیمارانی که بعد از عمل نمره کمتر از 20 دریافت کرده‌اند، وجود دارد (001/0 >P). نتیجه‌گیـری: افـزایش موارد اختلال شناختی بعد از عمل جراحی در مطالعه حاضر نشان از تأثیر عمل جراحی بر عملکرد شناختی بیماران سالمند دارد. به نظر می‌رسد ارزیابی عملکرد شناختی بیماران سالمندی که تحت عمل جراحی قرار می‌گیرند، توسط تیم درمانی ضروری است.


کلمات کلیدی به فارسی:
اختلالات شناختی، بیماران سالمند، عمل جراحی


نویسندگان این مقاله:
دکتر امیر درخشان‌فرنویسنده اصلیdr_derakhshanfar_a@Yahoo.com
دکتر علی قلعه ایهانویسنده فرعی
امین نیایشنویسنده فرعی
سعیده علیزادهنویسنده فرعی
دکتر محمد تقی گودرزینویسنده فرعی
دکتر منوچهر قربانپورنویسنده فرعی
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور