نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

عنوان شماره: تابستان 92
عنوان به فارسی: بررسی تأثیر عوامل مختلف در بروز عفونت محل عمل بیماران ارتوپدی در بیمارستان مطهری، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، سال 1390-1391

فایل PDF این مقاله:
از صفحه: 53 تا صفحه: 60      

خلاصه به فارسی:
زمینه و هدف: عفونت پس از جراحی ارتوپدی یکی از عوارض شایع بعد از عمل می‌باشد که باعث افزایش اشغال تخت، مدت اقامت و هزینه بیمار می‌گردد. مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر عوامل مختلف در بروز عفونت محل عمل در بیماران ارتوپدی بیمارستان استاد مطهری جهرم در سال 1390 انجام گردید. مواد و روش‌ها: مطالعه حاضر یک مطالعه مورد شاهدی است که در آن به روش نمونه‌گیری در دسترس 37 بیمار که پس از عمل ارتوپدی دچار عفونت زخم محل عمل شده بودند با 37 بیمار که دچار عفونت زخم محل عمل نشده بودند، مقایسه شدند. هر دو گروه از نظر سن، جنس،‌ محل عمل، نوع شکستگی، فصل مراجعه و محل بستری همسان گردیدند. از طریق بارش افکار، گروه متمرکز و روش نمودار استخوان ماهی پرسشنامه‌ای در سه حیطه، علل مربوط به بیمار، حادثه و بیمارستان تهیه شد. روایی و پایایی آن 88/0 محاسبه گردید. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار 16 SPSS استفاده شد. یافته‌ها: میانگیـن سن بیماران 18/21±36/36 سال بود. 8 مـورد (81/10%) از بیماران با یک بیمار عفـونی هم اتاق بودند. آزمون آماری تی مستقـل وکای دو نشان داد که بین دوگـروه از نظر وجود همـاتوم در محل تـروما، نیاز به خون پس از عمل جراحی، حضـور قبل از عمل در بیمارسـتان‌های دیگر، انجام مـراقبت‌های تهاجمی مانند استفاده از ساکشن و لوله درون نای، نیاز به پانسمان در منـزل، تعـداد روزهای ماندن در بیمارستان قبل از عمل، تعداد دوز آنتی‌بیوتیـک پروفیلاکسی و تعـداد دوز آنتی‌بیوتیـک بعد از عمل، مدت زمان عمل جراحی، تعـداد روزهای بستری و دفعـات تعـویض پانسمـان در روز در بیمـارستان اختلاف آماری معنادار وجـود دارد (05/0P


کلمات کلیدی به فارسی:
بروز، عفونت محل عمل، ارتوپدی


نویسندگان این مقاله:
محسن حجتنویسنده اصلی
مهدی کریم یار جهرمینویسنده فرعیMahdi_karimyar@yahoo.com
ابوالقاسم صالحی فردنویسنده فرعی
نرجس کشایینویسنده فرعی
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور