نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

عنوان شماره: زمستان 94
عنوان به فارسی: گزارش نتایج جراحی بیمـاران مبتلا به صرع ناشـی از ضایعۀ قابل رؤیت و تأثیر انجام اف ام آرآی، ترکتوگرافی و سیستم هدایت ناوبری عصبی بر آن در بیمارستان سینا

فایل PDF این مقاله:
از صفحه: 11 تا صفحه: 21      

خلاصه به فارسی:
زمینه و هدف: اپی¬لپسی مقاوم به درمان می¬تواند برای بیمار مبتلا و اطرافیان فاجعه¬بار باشد. در مواردی که بیمار دچار ضایعۀ مغزی است احتمال رشد ضایعه، خود منشاء نگرانی جدید برای بیمار و پزشک است. هر ابزاری که بتواند در شناسایی بافت مولد تشنج و تخلیۀ کاملتر، کم خطرتر و مطمئن¬تر ضایعه کمک¬کننده باشد، در درمان این بیماران ارزشمند خواهد بود. هدف از انجام این مطالعه بررسی تأثیر استفاده از اف ام¬آرآی، ترکتوگرافی و سیستم هدایت ناوبری عصبی در تخلیۀ کامل ضایعه و موفقیت عمل جراحی اپی¬لپسی ضایعه¬ای در نواحی مجاور کورتکس الوکوئنت مغـز و میـزان عوارض عمل جراحی می¬باشد. مواد و روش‌ها: در این مطالعه 33 بیمار دچار صرع ناشی از ضایعه بصورت تصادفی و بر اساس معیارهای ورود و حذف انتخاب و به دو دسته تقسیـم شدند. در یک گـروه تخلیۀ ضایعه به شکل سنتی و مـرسوم و در گروه دیگر تخلیۀ ضایعه پس از انجام اف¬ام¬آرآی و ترکتوگرافی و بر اساس اطلاعات ارائه شده این تصاویر در مورد موقعیت ضایعه در قبال کورتکس الوکوئنت و با استفاده از هدایت سیستم ناوبری عصبی انجام پذیرفت. پس از انجام جراحی میزان تخلیۀ ضایعه، میزان موفقیت عمل جراحی در کاهش تشنج و میزان بروز عوارض عصبی در بیماران پیگیری، ثبت و مقایسه گردید. یافته‌ها: فاکتورهای دموگرافیک و پروگنوستیک مهم در دو گروه تفاوت معنی¬داری نداشت، جراحان موفق به تخلیۀ کامل و رادیکالی در دستۀ بیشتری از بیماران در گروه «درمان با هدایت اف ام¬آرآی، ترکتوگرافی و ناوبری عصبی» گشتند، اما تفاوت میان دو گروه معنی¬دار نبود (P-value=0.07). میزان عوارض عصبی و مرگ و میر نیز در دو گروه تفاوت معناداری نداشت. اما نتایج رضایتبخش از نظر کنترل تشنج در گروه «درمان با هدایت اف ام¬آرآی، ترکتوگرافی و ناوبری عصبی» با تفاوت معناداری بهتر از گروه «درمان سنتی» بود (23/88% در برابر 75/68%- 04/0 P-value=). نتیجه‌گیـری: استفـادۀ همـزمان از اف ام¬آرآی، ترکتوگرافی و ناوبری عصبی در حین اعمال جراحی اپی¬لپسی به جهت توده-های موجود در کورتکس الوکوئنت مغز ممکن است، بتواند بدون آنکه بر میزان عوارض عصبی تأثیر عمده¬ای گذارد، در بهبود نتایج عمل جراحی مؤثر باشد.


کلمات کلیدی به فارسی:
جراحی اپی لپسی، ام آر آی فانکشنال، سیستم هدایت تصویری


نویسندگان این مقاله:
دکتر کورش کریمی یارندینویسنده اصلی
دکتر عباس امیرجمشیدینویسنده فرعیabamirjamshidi@Yahoo.com
دکتر محمد علی عقابیان نویسنده فرعی
دکتر روزبه شمس امیرینویسنده فرعی
دکتر میثـم علیمحمدینویسنده فرعی
دکتر محمدعلی سورکی آزادنویسنده فرعی
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور