نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

عنوان شماره: زمستان 94
عنوان به فارسی: بررسی مقایسه ای تکنیک جایگذاری پروتز پستان زیر عضله پکتورال و زیر گلاندولار بر روی قدرت عضله پکتورالیس ماژور

فایل PDF این مقاله:
از صفحه: 22 تا صفحه: 29      

خلاصه به فارسی:
زمینه و هدف: جایگذاری پروتز پستان یکی از شایعترین روش¬های جراحی زیبایی می¬باشد. نوع برش محل پاکت، مشخصات پروتز (شکل، سطح، حجم، نوع پروتز) کلید تصمیم¬گیری در نوع جراحی است. مطالعات اندکی بر روی بررسی قدرت عضله پکتورالیس ماژور بعد از جایگذاری پروتز پستان انجام شده است. از آنجایی که کارایی عضله پکتورالیس ماژور در فعالیت¬های روزانه و ورزشی مهم می¬باشد، در این مطالعه قدرت عضله پکتورالیس ماژور قبل و بعد از جراحی و در دو روش ساب پکتورال و ساب گلاندولار ارزیابی شده است. مواد و روش‌ها: در این مطالعه 20 بیمار مؤنث که 10 مورد تحت روش ساب پکتورال و 10 مورد تحت روش ساب گلاندولار جراحی شده¬اند، مورد بررسی قرار گرفتند. قدرت عضله پکتورالیس ماژور قبل از جراحی و 6 هفته بعد از جراحی اندازه¬گیری شد. سپس داده¬های مربوط به دو گروه با نرم افزار 16 SPSSآنالیز گردید. یافته‌ها: آنالیز دو گروه نشان داد که در هر دو گروه قدرت عضلانی پکتورالیس ماژور بعد از عمل جراحی کاهش یافته است، ولی درگروه ساب پکتورال این کاهش بیشتر و معنی¬دار بوده است (03/0 P-value:). نتیجه‌گیـری: مطالعه ما نشان داده است که در جایگذاری پروتز به روش ساب پکتورال قدرت عضلانی پکتورالیس نسبت به روش ساب گلاندولار به مقدار بیشتری کاهش پیدا می¬کند که با توجه به اهمیت عضله پکتورالیس ماژور در ورزشکاران، در جایگذاری پروتز در این گروه باید قدرت عضلانی را در نظر گرفت. اگرچه تأثیر عضلات سینرژیست و زمان کم مطالعه، تورش (BIAS) مطالعه ما می¬باشد، اما مطالعه ما نشان داده است که تعبیه پروتز ساب پکتورال به طور معنی¬داری باعث کاهش قدرت عضلانی عضله پکتورالیس ماژور نسبت به روش ساب گلاندولار می¬شود.


کلمات کلیدی به فارسی:
عضله پکتورالیس ماژور، ساب پکتورال، ساب گلاندولار


نویسندگان این مقاله:
دکتر فرهاد حافظینویسنده اصلی
دکتر محسن حسن زادهنویسنده فرعیdr_hassanzadeh@yahoo.com
دکتر محمد جواد فاطمینویسنده فرعی
دکتر امیر حسن زادهنویسنده فرعی
لیلا میرزایینویسنده فرعی
مهسا ابوالفضلینویسنده فرعی
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور