نام كاربري
كلمه ورود
درخواست عضویت
کلمه ورود را فراموش کرده ام

صاحب امتیاز:جامعه جراحان ایران
مدیر مسئول:دکتر ایرج فاضل
سردبیر: دکتر مصطفی جابـرانصاری
مدیر اجرایی:دکتر شیوا گلشنی

آدرس:تهران - دفتر مرکزی جامعه جراحان ایران-خیابان میرداماد- شماره 175-
کد پستی:1919913961
تلفن:30-26401420
دورنگار:22271119
پست الکترونیک:info@ijs.ir

صفحه نخست :: بخش مدیریت نشریهصفحه قبل

عنوان شماره: زمستان 94
عنوان به فارسی: ارزیابی اثر هیدروژل ترکیبی کیتوسان و آلوئه ورا در بهبود سوختگی نیمه ضخامت در رت و مقایسۀ آن با اثرات موضعی هیدروژل کیتوسان و آلوئه ورا به تنهایی

فایل PDF این مقاله:
از صفحه: 37 تا صفحه: 45      

خلاصه به فارسی:
زمینه و هدف: هیدروژل¬ها از جمله پانسمان¬هایی با ویژگی¬های مناسب و مورد استفاده در پوشش زخم¬ها به ویژه زخم¬های سوختگی می¬باشند. آلوئه ورا و کیتوسان، ترکیبات طبیعی و فراوانی در طبیعت می¬باشند که می¬توان از آنها در تهیه هیدروژل¬ها استفاده کرد. هدف از این مطالعه بررسی اثر هیدروژل ترکیبی کیتوسان و آلوئه ورا در بهبود سوختگی نیمه ضخامت در رت و مقایسه آن با اثرات موضعی هیدروژل کیتوسان و آلوئه ورا به تنهایی بوده است. مواد و روش‌ها: در این مطالعه حیوانی 28 رت نر از نژاد اسپراگ داولی به طور تصادفی در 4 گروه 7 تایی تقسیم شده¬اند. بعد از ایجاد سوختگی نیمه ضخامت به ابعاد 2 در 5 سانتیمتر در پشت همه رت¬ها، در یک گروه از پانسمان ترکیبی هیدروژل-آلوئه ورا، گروه دوم هیدروژل کیتوسان و گروه سوم آلوئه ورا به تنهایی استفاده شد و گروه کنتـرل بدون پانسمان بود. در روزهای 7 و 14 از همه رت¬ها عکسبرداری دیجیتال و نیز به شکل راندوم در هر گروه کشت و بیوپسی تهیه شد. اندازه زخم¬ها با نرم افراز Image J. بررسی شده و ارزیابی نمونه¬ها از لحاظ هیستوپاتولوژی انجام گردید. سپس نتایج با استفاده از آزمون آماری آنالیز واریانس ANOVA تجزیه و تحلیل شدند. یافته‌ها: یافتـه¬های حاصل از این مطالعه نشان داد که متوسط سطح زخم در گروه پانسمان شونده با هیـدروژل ترکیبی کیتوسان - آلوئه ورا در پایان روز چهـاردهم، 07/1 ± 62/1 سانتیمتـر مـربع و در گـروه پانسمـان شـونده با هیدروژل کیتوسان 57/0 ± 91/6 و در گروه سوم 58/1 ± 63/7 و در گروه کنترل 01/1 ± 98/7 سانتیمتر مربع بود. طبق نتایج حاصله، در میزان ترمیم زخم در گروه پانسمان شونده با هیدروژل کیتـوسان - آلوئه ورا نسبت به سه گروه دیگر اختلاف معناداری مشاهده شد (001/0P


کلمات کلیدی به فارسی:
هیدروژل آلوئه ورا، کیتوسان، ترمیم زخم


نویسندگان این مقاله:
دکتر محمدجواد فاطمینویسنده اصلیfatemi41@yahoo.com
دکتر بابک نیکومرامنویسنده فرعی
دکتر بهاره صالحینویسنده فرعی
دکتر شهرزاد تقوینویسنده فرعی
میترا نیازینویسنده فرعی
دکتر مجید سلطانی گرد فرامرزینویسنده فرعی
دکتر محسن صابرینویسنده فرعی
بالای صفحه
صفحه اصلی  |  تماس با ما  |  آرشیو مجله  |  نقشه سایت  |  عضویت  |  ارسال مقاله  |  پیگیری مقاله

استفاده از مطالب این سایت با ذکر نام سایت مجاز می باشد   -   Copyright © 2007, 2009 - Last Update 5-11-2009
Powered By www.itpco.net    www.itpco.ir
( ITPCO ) شرکت توسعه انفورماتیک ایران
تولید کننده سیستم های تخصصی مدیریت نشریات و همایش ها و مورد تائید کمیسیون نظارت بر نشریات پزشکی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور